CSN:2014/39

Har getts
10.9.2014
Diarienummer
A21/8210/2014
mervärdesskatt, sammanslutning, försäljning till medlemmar

X Ab var ett aktiebolag som ägdes av bolagets kunder. Kunderna utgjordes av bolag som bedrev försäkringsverksamhet som avses i mervärdesskattelagen 44 §. X Ab upprätthöll datasystem som behövs i den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen. De tjänster som såldes av X Ab var nödvändiga med tanke på bolagskundernas verksamhet med lagstadgade arbetspensionsförsäkringar. X Ab sålde tjänsterna till självkostnadspris till kunderna, och var och en kund skulle endast betala sin egen andel av kostnaderna.

De tjänster som såldes av X Ab kunde som sådana inte köpas på den konkurrensutsatta marknaden. Tjänsterna hade skräddarsytts för kundernas behov. Motsvarande tjänster tillhandahölls inte av någon annan, och därför skulle kunderna ha köpt tjänsterna från X Ab oavsett om X Ab sålde tjänsterna inklusive eller exklusive moms. Kunderna var delägare i X Ab för att kunna utöva beslutanderätt i bolaget och på detta sätt påverka innehållet i och utvecklingen av tjänsterna som producerades av X Ab. I dessa förhållanden kunde det inte anses att tjänsterna som såldes av X Ab förvrängde konkurrensen.

X Ab och dess kunder ansågs bilda en självständig sammanslutning som avses i mervärdesskattelagen 60 a §. X Ab skulle inte betala moms på tjänsterna som såldes till medlemmarna i denna sammanslutning. Förhandsavgörande för perioden 10.9.2014–31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 44 §, 60a §

Momsdirektivet (2006/112/EY) artikel 132.1.f

Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-407/07 (Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing) och i ärendet C-8/01 (Assurandor-Societet som representerar Taksatorringen)

Lagakraftvunnet