CSN:2015/7

Har getts
20.3.2015
Diarienummer
A13/8210/2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Periodisering av inkomster, Tidsbegränsad nyttjanderätt till programvara

A Ab sålde en programvarutjänst där kunden med en webbläsare använde en programvara som A Ab utvecklat. Programvarutjänsten omfattade A Ab:s användarsupport samt underhållet av programmen och deras server-miljöer. Enligt avtalsvillkoren var det i ansökan avsedda avtalet om onlinetjänster i kraft 12 månader från beställningsdagen. Avtalet förnyades automatiskt om den ena parten inte sade upp det senast två månader före avtalsperiodens utgång.  Avgiften för en avtalsperiod betalades genast i början av avtalsperioden, men avgiftsbeloppet kunde under särskilt överenskomna förutsättningar ändras mitt under avtalsperioden.

Alla de upphovsrätter och immateriella rättigheter till det material och övriga material som A Ab tillhandahåller åt sin kund förblir ute-slutande A Ab:s egendom enligt avtalet. Beställaren av tjänsten fick under avtalets giltighetstid och enligt villkoren och begränsningarna i avtalet nyttjanderätten till de onlinetjänster som sökanden till-handahåller.

Eftersom det var fråga om en tidsbegränsad överlåtelse av nyttjande-rätt till programvara ansågs de inkomster från nyttjanderätten som A Ab fick för varje avtalsperiod utgöra enligt prestationsprincipen in-täkt för det skatteår under vilket den avtalsenliga tjänsten över-läts.

Skatteåren 2014 och 2015.

19 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

laga kraft