CSN:2015/34

Har getts
16.10.2015
Diarienummer
A33/8210/2015
Mervärdesskatt, Finansiella tjänster, Särskild investeringsfond

X Ab var en investeringsfond som till bolagsformen var ett aktiebolag. Bolaget hade fem aktieägare vilkas ägarandel var 59,5 %, 15 %, 15 %, 10 % ja 0,5 %. Delägarna hade investerad i bolaget i form av aktiekapital samt genom att investera i bolagets fria egna kapital. Aktierna delades i A-, B- och C-slagens aktier. Endast C-slagens aktier berättigade till dividend. Enligt bolagsordningen kunde aktiernas slag ändras från det ena till det andra.

X Ab var inte ett sådant fondföretag som avses i direktivet 85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). X Ab var inte heller ett i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd alternativ investeringsfond och den verksamhet som bolaget bedrev omfattades inte heller av någon annan speciallag om investeringsfonder. Således hade X Ab inte samma särdrag som ett fondföretag som avses i direktivet 85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), och det kunde inte betraktas som en sådan särskild investeringsfond som avses i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet.

Tjänsterna som X Ab köpte från ett annat EU-land var inte sådana förvaltningstjänster för en särskild investeringsfond som avses i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet.
Förhandsavgörande för tiden 16.10.2015–31.12.2016.
1 § 1 mom. 1 punkten, 9 § 1 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom., 65 § i mervärdesskattelagen
Artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
EUD:s dom i mål C-464/12 (ATP PensionService A/S)

HFD 18.5.2016 L 2153 (ingen ändring)