Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/45

Har getts
8.10.2014
Diarienummer
A68/8210/2014
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Tillämpning av begränsningarna för ränteavdrag, Balansjämförelse, Koncern som ägs av en placeringsfond

Holdingbolag X S.à.r.l., som grundades av en luxemburgsk placeringsfond, ägde majoriteten av den finländska A Ab:s aktier och var således A Ab:s moderbolag. A Ab ägde alla B Ab:s aktier. B Ab i sin tur ägde C Ab:s aktier.

Som moderbolag hade A Ab utarbetat ett koncernbokslut en-ligt bokföringslagen i Finland.

Enligt ansökan var det av placeringsfonden ägda holding-bolaget X S.à.r.l. inte skyldigt med stöd av den nation-ella lagstiftningen i Luxemburg att utarbeta ett sådant koncernbokslut som skulle ha inkluderat finländska bolag.

Koncernen som bildades av A Ab och dess dotterbolag var en underkoncern som ägdes av X S.à.r.l. Koncernbokslutet för en underkoncern som A Ab utarbetade kunde inte be-traktas som ett sådant koncernbokslut som avsågs i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverk-samhet. Det hade ingen betydelse i ärendet att X S.à.r.l. på basis av specialbestämmelsen inte behövde utarbeta ett koncernbokslut som inkluderade finländska bolag, eftersom bolaget var enligt bokföringslagstiftningen i Luxemburg ett sådant bokföringsskyldigt som får utarbeta ett kon-cernbokslut. Förutsättningen att lägga fram koncern-balansräkningen som moderbolaget utarbetat som en redogö-relse som avses i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsågs inte strida mot eta-bleringsfriheten som bestäms i artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015.

18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av nä-ringsverksamhet
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ar-tikel 49

HFD 24.6.2015 L 1784 kort referat (ingen ändring)