Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/19

Har getts
2.4.2014
Diarienummer
A99/8210/2013
mervärdesskatt, skattepliktig försäljning, skattegrund, vederlag, skadestånd, dröjsmålsböter

A som leverantör och B som beställare hade ingått ett leveransavtal enligt vilket beställaren för varje dag som en leverans försenas hade rätt till dröjsmålsböter till ett fast belopp som uträknas utifrån det totala priset för entreprenaden. När B enligt avtalet och till följd av ett påstått dröjsmål i leveransen innehöll dröjsmålsböterna från prestationerna som betalades till A var det inte fråga om vederlag för försäljning av vara eller tjänst som avses i mervärdesskattelagen 73 § och inte en sådan rättelsepost som har beviljats köparen i samband med skattepliktig försäljning som avses i mervärdesskattelagen 78 § 1 mom. och som kan dras av från skattegrunden. Det var fråga om en skattefri post av skadeståndskaraktär för vilken moms inte skulle betalas. Förhandsavgörande för perioden 1.1.2013–31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 15 § 1 och 2 mom., 18 §, 73 § 1 mom. samt 78 § Momsdirektivet 2006/112/EG artikel 2.1.c, artikel 24.1, artikel 25, artiklarna 63 och 64, artikel 73, artikel 79.1.b samt artikel 90.1 Europeiska unionens domstols dom i ärendet  C-277/05, Société thermale d´Eugénie-les-Bains

HFD 23.12.2014 L 4058 årsbok (ingen ändring)