Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

CSN:2014/13

Har getts
12.3.2014
Diarienummer
A95/8210/2013
beskattning av personlig inkomst, periodisering av ränteinkomst, ränta som läggs till lånekapitalet

Sökanden hade i avsikt att ge A Ab ett lån som enligt lånets villkor skulle förfalla till hela lånebeloppet om 10 år efter att lånet hade lyfts. Enligt villkoren skulle någon årlig ränta inte betalas under lånetiden, utan ränta upplöpte efter utgången av varje ränteperiod som omfattade ett år på den obetalda räntan enligt samma villkor som på lånekapitalet. Eftersom förfarandet kunde jämställas med det att man lägger räntan på lånekapitalet ansågs sökanden ha mottagit den upplupna räntan vid varje ränteperiods utgång på sådant sätt som avses i 110 § 1 mom. i inkomstskattelagen. Räntan utgjorde skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket ränteperioden i fråga gick ut. Förhandsavgörande för år 2014.

110 § 1 mom. i inkomstskattelagen

HFD:2015:33 9.3.2015 T690 (ingen förändring)