CSN:2014/10

Har getts
19.2.2014
Diarienummer
A85/8210/2013
beskattning av näringsinkomst, tillämpning av bestämmelser som begränsar ränteavdraget, balansjämförelse, kommunkoncern

X stad ägde majoriteten av aktierna i A Ab. A Ab var moderbolaget i en energikoncern och tillsammans med sina dotterbolag hörde till X stads kommunkoncern.

I egenskap av ett offentligt samfund var X stad inte bokföringsskyldig enligt bestämmelserna i bokföringslagen och således inte ett sådant moderföretag som skulle vara skyldig att upprätta koncernbokslut enligt bokföringslagen. Den koncernbalansräkning som A Ab hade upprättat i egenskap av moderbolaget i energikoncernen ansågs under dessa omständigheter vara en sådan koncernbalansräkning som avses i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för år 2014

18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet