CSN:2014/22

Har getts
16.4.2014
Diarienummer
D:A20/8210/2014
beskattning av personlig inkomst, uthyrning av semesterlägenhet, uthyrningsskyldighet i bolagsordningen, rätt att dra av vederlag

Sökanden hade i avsikt att skaffa sig aktier i ett fastighetsbolag. Aktierna berättigade till besittning av en semesterlägenhet i en byggnad som bolaget ägde. Enligt fastighetsbolagets bolagsordning var lägenheterna avsedda för uthyrning som semesterbostäder. Aktieägaren skulle hyra ut lägenheten till ett av fastighetsbolaget valt servicebolag som skulle använda fastigheten för logiverksamhet. Servicebolaget hade ansvaret för administrationen och underhållet av lägenheterna.

Ägaren hade rätt att använda lägenheten under högst 28 dygn under vinterperioden och 28 dygn under sommarperioden. Ägaren skulle meddela servicebolaget om sitt eget bruk senast två månader före ingången av varje period. Efter att ägaren hade meddelat om sitt eget bruk hade servicebolaget en obegränsad rätt att använda lägenheten för logiverksamhet under resten av tiden.

Enligt fastighetsbolagets bolagsordning var hyresintäkterna från varje enskild lägenhet lika stora oberoende av i vilken omfattning varje lägenhet de facto hade använts för logiverksamheten. Från hyran som skulle redovisas till delägaren avdrogs emellertid den andel som motsvarade delägarens eget bruk.

Med beaktande av att uthyrningsskyldigheten och dess villkor hade nämnts i såväl fastighetsbolagets bolagsordning som i underhållsavtalet mellan delägaren och servicebolaget ansåg man att lägenhet hade använts för uthyrning, med undantag av aktieägarens eget bruk. Sökanden får dra av vederlagen till fastighetsbolaget såsom utgifter för förvärvande eller bibehållande av hyresinkomst, under förutsättning att vederlagen hade bokförts som intäkt i fastighetsbolagets bokslut. Den andelen av vederlagen som motsvarade delägarens eget bruk ansågs vara icke-avdragsgilla levnadskostnader. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015.

31 § och 4 mom. och 54 § i inkomstskattelagen

HFD: 17.4.2015 T 1021 (ingen förändring)