Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen

Har getts
16.12.2022
Diarienummer
VH6459/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 54 § 2 mom. och 58 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Allmänt om uppgifter som ska lämnas i skattedeklarationen

I skattedeklarationen anges uppgifter som påverkar beskattningen enligt indelningen i punkter i skattedeklarationen eller på annat sätt specificerat om indelning saknas.

Utöver de uppgifter som räknas upp i 2 § i detta beslut och de uppgifter som räknas upp i 3 § 2 mom. i beslutet om registrerade bilskatteombud ska den skattskyldige deklarera de uppgifter om fordonets skick och andra individuella egenskaper som avses i 17 § 1 mom. i bilskattelagen, om hen vill att de ska beaktas i beskattningen.

Om den skattskyldige eller det registrerade bilskatteombudet vill att avdraget för skatt på paketbil enligt 11 § eller bilskattefrihet enligt 23–25 § i bilskattelagen ska beaktas vid verkställande av beskattningen, ska grunderna för skatteavdrag eller skattefrihet anges i skattedeklarationen.

Om den skattskyldige vill att avdraget som avses i 31 § i bilskattelagen vid verkställandet av beskattningen ska beaktas på basis av ett tidsbundet hyresavtal, ska uppgifterna om grunderna för avdraget anges i skattedeklarationen.

2 §

Uppgifter som skattskyldiga ska lämna i skattedeklarationen

Skattskyldiga ska lämna följande uppgifter i skattedeklarationen:

 1. den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer,
 2. fordonets märke, modell, tillverkningsnummer, variant- och versionsuppgift om EU-typgodkänt fordon, fordonskategori, drivkraft, karossmodell för person- och paketbil samt buss, drifttyp, växellåda, slagvolym (cm3), effekt (kW), batterikapacitet för elbil (kWh) och totalmassa (kg),
 3. om fordonet är nytt eller begagnat,
 4. första registreringsdag för registrerat fordon,
 5. mätarställning för fordon,
 6. för person- och paketbil samt buss mätningsmetod för CO2-utsläpp och CO2-utsläppsvärde (g/km) som motsvarar förbrukning vid kombinerad körning och som fastställts enligt kraven i Europeiska unionens lagstiftning,
 7. som tilläggsuppgifter om paketbil längd (mm), egenmassa (kg), antal dörrar (st.), antal säten (st.) och uppgiften om huruvida den skattskyldige yrkar på skatteförmånen för nedsatt skatt i beskattningen på en begagnad paketbil,

 8. som tilläggsuppgifter om fordon avsedda för uthyrning uthyrarens namn och FO-nummer samt start- och slutdatumet för hyresanvändningen i Finland,

 9. om skattefria taxibilar taxitrafiktillståndets nummer,
 10. fordonets registreringsdag i Finland, om fordonet registrerats för första gången i Finland innan skattedeklarationen lämnas,

 11. startdatum för skattepliktigt bruk i Finland, om fordonet tagits i skattepliktigt bruk innan skattedeklarationen lämnats och fordonet registrerats i Finland.

Till skillnad från det som föreskrivs i 1 mom. ovan ska den skattskyldige i skattedeklarationen om förflyttning av EU-tjänstefordon och diplomatfordon ange följande uppgifter:

 1. den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer,

 2. om det är fråga om ett EU-tjänstefordon eller ett diplomatfordon,
 3. tillverkningsnummer,

 4. finländskt registreringstecken,

 5. fordonets registreringsdag i Finland,

 6. är det fråga om förflyttning från Finland,

 7. förflyttningsdag från Finland.

3 §

Uppgifter som ska lämnas av ett registrerat bilskatteombud i skattedeklarationen

Ett registrerat bilskatteombud ska i den periodiska skattedeklarationen för nya fordon ange uppgifterna som avses i punkterna 1–4 och de fordonsspecifika uppgifterna om varje fordon som registrerats under perioden och som avses i punkterna 5–12:

 1. det registrerade bilskatteombudets namn och FO-nummer,
 2. bilskatteperiod (mm/åååå),
 3. antal registrerade fordon,
 4. bilskatt i euro sammanlagt, när deklarationen lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst eller på blankett,
 5. fordonets tillverkningsnummer,
 6. fordonets registreringsdag i Finland,
 7. dag för fastställande av fordonets pris,
 8. priskod,
 9. själv beräknad fordonsspecifik skatt i euro,

 10. fordonsspecifikt beskattningsvärde,

 11. fordonsspecifikt rekommenderat detaljhandelspris på tilläggsutrustning,

 12. trafiktillståndets nummer för en bilskattefri taxi.

I skattedeklarationen för ett begagnat fordon ska ett registrerat bilskatteombud ange fordonets registreringsdag i Finland och övriga motsvarande uppgifter som räknas upp i 2 § 1 mom., med undantag för den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer och tilläggsuppgifter om fordon avsett för uthyrning.

4 §

Sätt att lämna in deklaration

Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt eller i pappersform på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt. Registrerade bilskatteombud, samfund och samfällda förmåner ska lämna anmälan elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas i pappersform.

Bestämmelser om hur deklarationen ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Om deklarationen lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt, ska den skickas till den adress som Skatteförvaltningen meddelat på blanketten.

5 §

Undertecknande av deklarationen

Deklarationen ska undertecknas.

En elektronisk deklaration uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen (412/2022).

Helsingfors den 16 december 2022

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2022