Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen

Har getts
1.11.2023
Diarienummer
VH/5737/00.01.00/2023
Giltighet
20.11.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 54 § 2 mom. och 58 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Allmänt om uppgifter som ska lämnas i skattedeklarationen

I skattedeklarationen anges uppgifter som påverkar beskattningen enligt indelningen i punkter i skattedeklarationen eller på annat sätt specificerat om indelning saknas.

Utöver de uppgifter som räknas upp i 2 § i detta beslut och de uppgifter som räknas upp i 3 § 2 mom. i beslutet om registrerade bilskatteombud ska den skattskyldige deklarera de uppgifter om fordonets skick och andra individuella egenskaper som avses i 17 § 1 mom. i bilskattelagen, om hen vill att de ska beaktas i beskattningen.

Om den skattskyldige eller det registrerade bilskatteombudet vill att avdraget för skatt på paketbil enligt 11 § eller bilskattefrihet enligt 23–25 § i bilskattelagen ska beaktas vid verkställande av beskattningen, ska grunderna för skatteavdrag eller skattefrihet anges i skattedeklarationen.

Om den skattskyldige vid verkställandet av beskattningen vill att avdraget som avses i 31 § i bilskattelagen ska beaktas på basis av ett tidsbundet hyresavtal, ska uppgifterna om grunderna för avdraget anges i skattedeklarationen.

2 §

Uppgifter som skattskyldiga ska lämna i skattedeklarationen

Skattskyldiga ska lämna följande uppgifter i skattedeklarationen:

 1. den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer,
 2. fordonets märke, modell, tillverkningsnummer, variant- och versionsuppgift om EU-typgodkänt fordon, fordonskategori, drivkraft, drifttyp, växellåda, slagvolym (cm3), effekt (kW) och totalmassa (kg) samt batterikapacitet för elbil (kWh), uppgiften om huruvida fordonet är en laddningsbar hybrid, och karosseriformen för person- och paketbil och buss,
 3. om fordonet är nytt eller begagnat,
 4. första registreringsdag för registrerat fordon,
 5. mätarställning för fordon,
 6. för person- och paketbil samt buss grunden för CO2-värde och CO2-utsläppsvärde (g/km) som motsvarar förbrukning vid kombinerad körning och som fastställts enligt kraven i Europeiska unionens lagstiftning,
 7. som tilläggsuppgifter om paketbil längd (mm) på en paketbil som är under 2 år, egenmassa (kg), antal dörrar (st.), antal säten (st.) och uppgiften om huruvida den skattskyldige yrkar på skatteförmånen för nedsatt skatt i beskattningen på en begagnad paketbil,
 8. för fordon under 2 år utrustningsnivå, uppgiften om huruvida fordonet har tillbehör som inte hör till utrustningsnivån och uppgiften om enskild utrustning,
 9. som ytterligare information om fordon avsett för uthyrning uthyrarens namn och FO-nummer samt start- och slutdatum för hyresperioden i Finland,
 10. om skattefria taxibilar taxitrafiktillståndets nummer,
 11. fordonets registreringsdag i Finland, om fordonet registrerats för första gången i Finland innan skattedeklarationen lämnas,
 12. startdatum för skattepliktigt bruk i Finland, om fordonet tagits i skattepliktigt bruk innan skattedeklarationen lämnats och fordonet registrerats i Finland.

Till skillnad från det som föreskrivs i 1 mom. ovan ska den skattskyldige i skattedeklarationen om förflyttning av EU-tjänstefordon och diplomatfordon ange följande uppgifter:

 1. den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer,
 2. om det är fråga om ett EU-tjänstefordon eller ett diplomatfordon,
 3. tillverkningsnummer,
 4. finländskt registreringstecken,
 5. fordonets registreringsdag i Finland,
 6. är det fråga om förflyttning från Finland,
 7. förflyttningsdag från Finland. 

3 §

Uppgifter som ska lämnas av ett registrerat bilskatteombud i skattedeklarationen

Ett registrerat bilskatteombud ska i den periodiska skattedeklarationen för nya fordon ange uppgifterna som avses i punkterna 1–4 och de fordonsspecifika uppgifterna om varje fordon som registrerats under perioden och som avses i punkterna 5–12:

 1. det registrerade bilskatteombudets namn och FO-nummer,
 2. bilskatteperiod (mm/åååå),
 3. antal registrerade fordon,
 4. bilskatt i euro sammanlagt, när deklarationen lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst eller på blankett,
 5. fordonets tillverkningsnummer,
 6. fordonets registreringsdag i Finland,
 7. dag för fastställande av fordonets pris,
 8. priskod,
 9. själv beräknad fordonsspecifik skatt i euro,
 10. fordonsspecifikt beskattningsvärde,
 11. fordonsspecifikt rekommenderat detaljhandelspris på tilläggsutrustning,
 12. om skattefria taxibilar taxitrafiktillståndets nummer.

I skattedeklarationen för ett begagnat fordon ska ett registrerat bilskatteombud ange fordonets registreringsdag i Finland och övriga motsvarande uppgifter som räknas upp i 2 § 1 mom., med undantag för den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer och tilläggsuppgifter om fordon avsett för uthyrning.

4 §

Sätt att lämna in deklaration

Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt eller i pappersform på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt. Registrerade bilskatteombud, samfund och samfällda förmåner ska lämna anmälan elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas i pappersform.

Bestämmelser om hur deklarationen ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering. 

Om deklarationen lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt, ska den skickas till den adress som Skatteförvaltningen meddelat på blanketten.

5 §

Undertecknande av deklarationen

Deklarationen ska undertecknas.

En elektronisk deklaration uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 november 2023.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen (1077/2022).


Helsingfors den 1 november 2023


generaldirektör Markku Heikura                                                                  

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 3.11.2023