Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om återbäring av skatt om fordon som avses i 11, 23, 24 och 25 § i bilskattelagen

Har getts
16.12.2022
Diarienummer
VH/6461/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §

Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn och personbeteckning eller FO-nummer.

2 §

Uppgifter om fordonet

I ansökan ska anges fordonets finska registreringstecken, modell, märke, variant, version, CO2 -värde, tillverkningsnummer, mätarställning på registreringsdagen, fordonets första registreringsdag, fordonets registreringsdag i Finland och uppgiften om på vilken grund återbäring ansöks. 

3 §

Taxitrafiktillståndets nummer

I ansökan ska anges taxitrafiktillståndets nummer, om återbäring söks på den grund som föreskrivs i 25 § 1 mom. i bilskattelagen.

4 §

Lämnande av ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform. 

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

5 §

Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på fordon som avses i 11, 23, 24 och 25 § i bilskattelagen (977/2020).

 

Helsingfors den 16 december 2022

 

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2022