Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskattskyldighet

Har getts
9.12.2021
Diarienummer
VH/5557/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 34 § i punktskattelagen (182/2010), sådan den lyder i lag 766/2020, beslutat:

1 §

Uppgifter om anmälaren

Den som registreras ska ange namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress.

2 §

Tillverkare av biobrännolja

Tillverkare av biobrännolja som avses i 11 a § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ska ange begynnelsedag för verksamheten, produkt som tillverkas, tillverkningsplatsens namn och adress, produktens användningsändamål, bedömning av den maximala tillverkningsvolymen samt om biobrännolja transporteras mellan Finland och ett annat land.

3 §

Elnätsinnehavare

Elnätsinnehavare, som avses i 2 § 4 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), ska ange elnättillståndets nummer.

4 §

Elproducenter och småproducenter

Elproducenter, som avses i 2 § 5 a punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, och småproducenter, som avses i 2 § 5 b punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange kraftverkets namn, elproduktionssätt, nominell effekt, huvudsakliga bränslen, adress och fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar.

5 §

Användare av bränntorv och småanvändare av bränntorv

Användare av bränntorv som avses i 15 § 1 mom. och småanvändare av bränntorv som avses i 17 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska anmäla en uppskattning av den mängd bränntorv som de använder för uppvärmning. Bedömningen ska anges som megawattimmar per kalenderår. Dessutom ska adressen för den plats där bränntorv används anges.

6 §

Användare av tallolja

Användare av tallolja, som avses i 15 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange användningsplatsens adress.

7 §

Registrerade distributionsnätsinnehavare

Registrerade distributionsnätsinnehavare som avses i 21 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska anmäla adressen till och namnet på sådant i 17 a § avsett skattefritt distributionsnät som ska antecknas i Skatteförvaltningens register. Om det finns flera distributionsnät som ska registreras ska uppgifter lämnas om samtliga distributionsnät.

8 §

Registrerade användare av naturgas och biogas

Sådana registrerade användare av naturgas och biogas som avses i 21 a § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska ange en beskrivning av den skattefria användningen. Beskrivningen ska innehålla ett processchema eller en annan bifogad utredning. Dessutom ska anges adresserna till användningsplatsen eller -platserna av natur- eller biogas.

9 §

Huvudmän för avstjälpningsplatser

Huvudmän för avstjälpningsplatser, som avses i 9 § i avfallsskattelagen (1126/2010), ska ange miljötillståndets nummer och avstjälpningsplatsens adress.

10 §

Småproducenter av läskedrycker

Småproducenter av läskedrycker, som avses i 1 § 4 mom. i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010), ska bekräfta registreringsuppgifterna årligen före utgången av februari.

11 §

Småproducenter av dryckesförpackningar

Småproducenter av dryckesförpackningar, som avses i 1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004), ska bekräfta registreringsuppgifterna årligen före utgången av februari.

12 §

Sätt att lämna anmälan

Anmälan ska lämnas elektroniskt. Utifrån en särskild grund kan Skatteförvaltningen dock godkänna anmälan i pappersform.

Bestämmelser om hur en elektronisk anmälan ska lämnas finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Pappersanmälan lämnas på ett separat avtalat sätt.

Pappersanmälan ska skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

13 §

Undertecknande av anmälan

En anmälan ska undertecknas.

En elektronisk anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

14 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskattskyldighet (VH/7486/00.01.00/2020).

    

Helsingfors den 9 december 2021

    

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2021