Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskattskyldighet

Har getts
25.10.2023
Diarienummer
VH/5931/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 34 § i punktskattelagen (182/2010), sådan den lyder i lag 766/2020, beslutat:

1 §

Uppgifter om anmälaren

Den som registreras ska ange namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress.

2 §

Tillverkare av biobrännolja

Tillverkare av biobrännolja som avses i 11 a § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ska ange begynnelsedag för verksamheten, produkt som tillverkas, tillverkningsplatsens namn och adress, produktens användningsändamål, bedömning av den maximala tillverkningsvolymen samt om biobrännolja transporteras mellan Finland och ett annat land.

3 §

Elnätsinnehavare

Elnätsinnehavare, som avses i 2 § 4 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), ska ange elnättillståndets nummer.

4 § 

Elproducenter och småproducenter

Elproducenter, som avses i 2 § 5 a punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, och småproducenter, som avses i 2 § 5 b punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange kraftverkets namn, elproduktionssätt, nominell effekt, huvudsakliga bränslen, adress och fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar.

5 § 

Användare och småanvändare av bränntorv

Användare av bränntorv som avses i 15 § 1 mom. och småanvändare av bränntorv som avses i 17 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska anmäla en uppskattning av den mängd bränntorv som de använder för uppvärmning. Bedömningen ska anges som megawattimmar per kalenderår. Dessutom ska adressen för den plats där bränntorv används anges.

6 §

Användare av tallolja

Användare av tallolja, som avses i 15 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange användningsplatsens adress.

7 § 

Registrerade distributionsnätsinnehavare

Registrerade distributionsnätsinnehavare som avses i 21 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska anmäla adressen till och namnet på sådant i 17 a § avsett skattefritt distributionsnät som ska antecknas i Skatteförvaltningens register. Om det finns flera distributionsnät som ska registreras ska uppgifter lämnas om samtliga distributionsnät.

8 § 

Registrerade användare av naturgas och biogas

Sådana registrerade användare av naturgas och biogas som avses i 21 a § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska ange en beskrivning av den skattefria användningen. Beskrivningen ska innehålla ett processchema eller en annan bifogad utredning. Dessutom ska anges adresserna till användningsplatsen eller -platserna av natur- eller biogas.

9 § 

Huvudmän för avstjälpningsplatser

Huvudmän för avstjälpningsplatser, som avses i 9 § i avfallsskattelagen (1126/2010), ska ange miljötillståndets nummer och avstjälpningsplatsens adress.

10 §

Småproducenter av läskedrycker

Småproducenter av läskedrycker, som avses i 1 § 4 mom. i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010), ska bekräfta registreringsuppgifterna årligen före utgången av februari.

11 § 

Småproducenter av dryckesförpackningar

Småproducenter av dryckesförpackningar, som avses i 1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004), ska bekräfta registreringsuppgifterna årligen före utgången av februari.  

12 §

Idkare av gruvdrift 

Den som bedriver sådan gruvverksamhet som avses i 2 § i lagen om gruvmineralskatt (314/2023) ska skilt för varje gruva anmäla gruvnummer enligt ett sådant lagakraftvunnet tillstånd som avses i gruvlagstiftningen, gruvans namn och kommunen eller kommunerna där gruvan är belägen.

Om gruvan ligger inom området för fler än en kommun, ska idkaren av gruvdrift dessutom ange gruvområdets areal. Uppgiften ska anges specificerat per kommun i hektar med en decimals noggrannhet. I gruvområdets areal beaktas inte arealen för ett sådant hjälpområde som avses i gruvlagstiftningen.

13 § 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskattskyldighet (VH/5557/00.01.00/2021).

 

Helsingfors den 25 oktober 2023

 

generaldirektör Markku Heikura                                               

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2023