Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering avpunktskatteskyldighet

Har getts
25.11.2020
Diarienummer
VH/7486/00.01.00/2020
Giltighet
2.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 34 § i punktskattelagen (182/2010), sådan den lyder i lag 766/2020, beslutat:

1 §

Uppgifter om anmälaren

Den som registreras ska ange namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress.

2 §

Tillverkare av biobrännolja

Tillverkare av biobrännolja som avses i 11 a § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ska ange begynnelsedag för verksamheten, produkt som tillverkas, tillverkningsplatsens namn och adress, produktens användningsändamål, bedömning av den maximala tillverkningsvolymen samt om biobrännolja transporteras mellan Finland och ett annat land.

3 §

Elnätsinnehavare

Elnätsinnehavare, som avses i 2 § 4 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), ska ange elnättillståndets nummer.

4 §

Elproducenter och småproducenter

Elproducenter, som avses i 2 § 5 a punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, och småproducenter, som avses i 2 § 5 b punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange kraftverkets namn, elproduktionssätt, nominell effekt, huvudsakliga bränslen, adress och fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar.

5 §

Användare av bränntorv

Användare av bränntorv, som avses i 15 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange en bedömning av den mängd bränntorv som används för uppvärmning. Bedömningen ska anges som megawattimmar per kalenderår. Dessutom ska adressen för den plats där bränntorv används anges.

6 §

Användare av tallolja

Användare av tallolja, som avses i 15 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange användningsplatsens adress.                                                            

7 §

Registrerade användare av naturgas

Registrerade användare av naturgas, som avses i 21 a § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, ska ange en beskrivning av den skattefria användningen. Beskrivningen ska innehålla ett processchema eller en annan bifogad utredning. Dessutom ska adresserna för användningsplatsen eller -platserna anges.

8 §

Huvudmän för avstjälpningsplatser

Huvudmän för avstjälpningsplatser, som avses i 9 § i avfallsskattelagen (1126/2010), ska ange miljötillståndets nummer och avstjälpningsplatsens adress.                                           

9 §

Småproducenter av läskedrycker

Småproducenter av läskedrycker, som avses i 1 § 4 mom. i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010), ska bekräfta registreringsuppgifterna årligen före utgången av januari.

10 §

Småproducenter av dryckesförpackningar

Småproducenter av dryckesförpackningar, som avses i 1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004), ska bekräfta registreringsuppgifterna årligen före utgången av januari.                

11 §

Anmälan

Anmälan ska lämnas elektroniskt. Utifrån en särskild grund kan Skatteförvaltningen dock godkänna anmälan i pappersform.

Bestämmelser om hur en elektronisk anmälan ska lämnas finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Pappersanmälan lämnas på ett separat avtalat sätt.

Pappersanmälan ska skickas till den adress som Skatteförvaltningen angett.

12 §

Undertecknande av anmälan

En anmälan ska undertecknas.

En elektronisk anmälan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

13 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 25 november 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2020