Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i punktskattedeklarationen av skatter på eget initiativ

Har getts
25.11.2020
Diarienummer
VH/7484/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - 10.3.2021

Skatteförvaltningen har med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 56/2018, beslutat:

1 §

Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser och skattefri användning per produktgrupp.

I punktbeskattningen ska en regelbundet skattskyldig lämna uppgifterna tillstånds- eller registreringsspecifikt.

Om en regelbundet skattskyldig i punktbeskattningen även är sporadiskt skattskyldig för samma punktskatt under samma skatteperiod, ska uppgifterna om regelbunden respektive sporadisk verksamhet särskiljas.

2 §

Elproducenter och småskaliga elproducenter ska till Skatteförvaltningen lämna en separat skattedeklaration för varje kraftverk enligt lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

3 §

I punktbeskattningen ska uppgifterna om produktmängder i skattedeklarationen anges med två decimalers exakthet utan att ta med de överskjutande delarna. Decimaler ska dock inte anges, om det är fråga om beskattningsuppgifter om tobaksprodukter som avses i lagen om tobaksaccis eller avfall som avses i avfallsskattelagen eller stenkol som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. 

4 §

Skatteperioden för naturgas, som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, börjar den första dagen i månaden kl. 07.00 och slutar den första dagen i följande månad kl. 07.00.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 25 november 2020

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2020