Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i punktskattedeklarationen av skatter på eget initiativ

Har getts
25.10.2023
Diarienummer
VH/5930/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 56/2018, beslutat:

1 §

Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser och skattefri användning per produktgrupp.

I punktbeskattningen ska en regelbundet skattskyldig lämna uppgifterna tillstånds- eller registreringsspecifikt.

Om en regelbundet skattskyldig i punktbeskattningen även är sporadiskt skattskyldig för samma punktskatt under samma skatteperiod, ska uppgifterna om regelbunden respektive sporadisk verksamhet särskiljas.

2 §

Elproducenter, småskaliga elproducenter och småskaliga användare av bränntorv ska i sin skattedeklaration lämna de beskattningsuppgifter som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) separat för varje anläggning.

Användare av bränntorv, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och registrerade distributionsnätsinnehavare ska i sin skattedeklaration lämna de beskattningsuppgifter som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen sammanlagt för anläggningarna.

Uppgifterna som avses ovan i 2 mom. ska på Skatteförvaltningens begäran lämnas separat för varje anläggning.

Elproducenten ska i skattedeklarationen för skatteperioden i fråga specificera de bränslen och mängder som använts vid produktionen av elström. På deklarationen specificeras de bränslen som använts vid produktionen av elström och som har en skattenivå fastställd i den respektive lagen om punktskatt och också de bränslen för vilka någon skattenivå inte har fastställts. Mängderna av de bränslen som finns i skattetabellen anges enligt enheterna i skattetabellen. Mängderna av de bränslen som saknar skattenivå anges i megawattimmar.

3 §

I punktbeskattningen ska uppgifterna om produktmängder i skattedeklarationen anges med två decimalers exakthet utan att ta med de överskjutande delarna.

Decimaler ska dock inte anges, om det är fråga om beskattningsuppgifter om tobaksprodukter som avses i lagen om tobaksaccis (1470/1994) eller avfall som avses i avfallsskattelagen (1126/2010) eller stenkol som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Decimaler anges inte heller för de gruvmineral som avses i lagen om gruvmineralskatt (314/2023).

4 §

Skatteperioden för natur- och biogas, som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, börjar den första dagen i månaden kl. 07.00 och slutar den första dagen i följande månad kl. 07.00.

5 §

Den som bedriver gruvdrift ska lämna de beskattningsuppgifter som avses i lagen om gruvmineralskatt separat för varje gruva.

Gruvmineralen ska anges i ton, med undantag för silver (Ag), guld (Au), palladium (Pd), platina (Pt) och uran (U), vilka anges i kilogram.

Om de gruvmineral som nämns i bilagan till lagen om gruvmineralskatt ska idkaren av gruvdrift ange mängden gruvmineral vars anrikningsprocess inletts (ingående rågods till anrikningsanläggningen).

Om andra än de gruvmineral som nämns i bilagan till lagen om gruvmineralskatt ska idkaren av gruvdrift anmäla vilka gruvmineral som producerats och mineralens mängder.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i punktskattedeklarationen av skatter på eget initiativ (VH/5558/00.01.00/2021).

 

Helsingfors den 25 oktober 2023

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2023