Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten

Har getts
21.12.2018
Diarienummer
VH/3086/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 56/2018, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Genom detta beslut bestäms närmare vilka uppgifter om skatter som ska betalas på eget initiativ Skatteförvaltningen sammanställer för skatteperioden utifrån de uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 12 och 21 punkten i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

2 §

Uppgifter som sammanställs

Prestationsbetalaren lämnar följande uppgifter till Inkomstregisterenheten med stöd av lagen om inkomstdatasystemet:

  1. förskottsinnehållningspliktiga och källskattepliktiga prestationer samt förmåner i annan form än pengar per inkomsttagare,
  2. förskottsinnehållningar som verkställts och källskatter som tagits ut per inkomsttagare,
  3. det sammanlagda beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och avdrag från dem per kalendermånad och betalare.

Utifrån de uppgifter som nämns i 1 mom. sammanställer Skatteförvaltningen följande uppgifter om skatten för skatteperiod:

  1. det sammanlagda beloppet av löner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer,
  2. det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som har verkställts,
  3. det sammanlagda beloppet av källskattepliktiga löner och andra prestationer,
  4. det sammanlagda beloppet av uttagna källskatter,
  5. det sammanlagda beloppet av löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift,
  6. det sammanlagda beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet tillämpas första gången på skatteperioder som inleds i januari 2019.

Helsingfors den 21 december 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2018