Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten

Har getts
21.12.2020
Diarienummer
VH/7616/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 56/2018, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Genom detta beslut bestäms närmare vilka uppgifter om skatter på eget initiativ Skatteförvaltningen sammanställer för skatteperioden utifrån de uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 1–10, 12, 16, 20 och 21 punkten, 6 § 4 mom. samt 6 § 5 mom. 1–7 punkten i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

2 §

Uppgifter som sammanställs

Prestationsbetalaren lämnar följande uppgifter till Inkomstregisterenheten med stöd av lagen om inkomstdatasystemet:

 1. förskottsinnehållningspliktiga och källskattepliktiga prestationer samt förmåner i annan form än pengar per inkomsttagare,
 2. förskottsinnehållningar som verkställts och källskatter som tagits ut per inkomsttagare,
 3. det sammanlagda beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och avdrag från dem per kalendermånad och betalare,
 4. de belopp av prestationer som återkrävts av inkomsttagarna samt de förskottsinnehållningar och källskatter som hänför sig till de återkrävda prestationerna per inkomsttagare,
 5. uppgifter om att det inte under kalendermånaden förekommit sådana betalarspecifika transaktioner om vilka uppgifter ska föras in med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om inkomstdatasystemet.

Utifrån de uppgifter som nämns i 1 mom. sammanställer Skatteförvaltningen följande uppgifter om skatten för skatteperioden:

 1. förskottsinnehållningspliktiga och källskattepliktiga löner, ersättningar för arbete och bruksavgifter som betalats till andra än samfund, sådana källskattepliktiga ersättningar för arbete som betalats till samfund samt andra motsvarande prestationer sammanlagt,
 2. det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som har verkställts på löner och andra prestationer enligt 1 punkten,
 3. det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på löner och andra prestationer enligt 1 punkten,
 4. det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningspliktiga ersättningar för arbete och bruksavgifter som betalats till aktiebolag, andelslag eller annat samfund,
 5. det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar på sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som har betalats till aktiebolag, andelslag eller annat samfund,
 6. det sammanlagda beloppet av källskattepliktiga royaltyer, dock inte sådana bruksavgifter som avses i 1 punkten,
 7. det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på royaltyerna,
 8. det sammanlagda beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas,
 9. uppgiften om att sådana transaktioner om vilka uppgifter ska införas med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om inkomstdatasystemet inte har förekommit under kalendermånaden,
 10. det sammanlagda beloppet av de förskottsinnehållningspliktiga pensioner och förmåner samt källskattepliktiga förmåner som anmälts till inkomstregistret,
 11. det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på de pensioner och förmåner som anmälts till inkomstregistret,
 12. det sammanlagda beloppet av uttagna källskatter på de förmåner som anmälts till inkomstregistret.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten (1289/2019).

Beslutet tillämpas första gången på skatteperioder som inleds i januari 2021. På sammanställandet av sådana uppgifter om skatt som lämnats för tidigare skatteperioder tillämpas bestämmelser som gällde vid beslutets ikraftträdande.

Helsingfors den 21 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2020