Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden

Har getts
20.11.2018
Diarienummer
VH/2070/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 25 a § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 56/2018, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på sammanställandet av en rättad uppgift på basis av att uppgifter har rättats i fråga om prestationer och förmåner som getts i annan form än pengar som avses i 6 § 2 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

2 §

Sammanställandet av en rättad uppgift

På basis av att uppgifter som har lämnats till Inkomstregisterenheten har rättats, sammanställer Skatteförvaltningen en rättad uppgift om skatt för den skatteperiod som rättelsen hänför sig till.

Om en rättelse som avses i 1 mom. leder till ett negativt skattebelopp, hänför Skatteförvaltningen den rättade uppgiften i första hand till de skatteperioder som är tidigare än den rättade skatteperioden och där den skattskyldige har skatt av samma slag att betala.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet tillämpas första gången för rättelse av uppgifter för en skatteperiod som börjar 1.1.2019.

Helsingfors den 20 november 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018