Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden

Har getts
22.12.2020
Diarienummer
VH/7617/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 25 a § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 56/2018, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på sammanställandet av en rättad uppgift på basis av att uppgifter har rättats i fråga om prestationer samt förmåner i annan form än pengar vilka avses i 6 § 2 mom., uppgiften som avses i 6 § 4 mom. samt uppgifter om prestationer som avses i 6 § 5 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

2 §

Sammanställandet av en rättad uppgift

På basis av att uppgifter som har lämnats till Inkomstregisterenheten har rättats, sammanställer Skatteförvaltningen en rättad uppgift om skatt för den skatteperiod som rättelsen hänför sig till.

Om en rättelse som avses i 1 mom. leder till ett negativt skattebelopp, hänför Skatteförvaltningen den korrigerade uppgiften i första hand till de skatteperioder som är tidigare än den rättade skatteperioden och där den skattskyldige har skatt av samma slag att betala.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden (930/2018).

Beslutet tillämpas första gången för sammanställandet av en rättad uppgift om skatt på basis av att uppgifter har rättats för en skatteperiod som börjar 1.1.2021. På sammanställandet av uppgifter på basis av att uppgifter har rättats för tidigare skatteperioder tillämpas de bestämmelser som gällde vid beslutets ikraftträdande.

Helsingfors den 22 december 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 23.12.2020