Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration

Har getts
18.12.2019
Diarienummer
VH/5450/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - 16.12.2020

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration (1261/2018) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 11 och 16 § i Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration (361/2019) som dock ännu för skatteåret 2019 tillämpas på samfunds och samfällda förmåners skattedeklarationer.


Skatteförvaltningen har med stöd av 10 § 1 och 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) sådana de lyder i lag 520/2010, med stöd av 18 § 1 mom. i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) samt med stöd av 34 § 2 mom. i tonnageskattelagen (476/2002) sådant det lyder i lag 57/2017 bestämt:

1 kap.

Allmänt om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration

1 §

Allmän bestämmelse om deklaration av inkomster, förmögenhet, skulder och avdrag

I skattedeklaration eller i en bilaga till den ska enligt inkomstslag och inkomstkällor samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skattepliktiga inkomsterna och de avdrag från inkomsterna som den skattskyldige önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning av grunderna för och storleken av avdraget. I deklarationen ska även med motsvarande specificering antecknas tillgångarna och skulderna vid skatteårets utgång samt i lagen om beskattningsförfarande 7 § 1 moment avsedda övriga uppgifter som påverkar beskattningen. Beloppen för inkomsterna, avdragen, skulderna samt för sådana tillgångar av vilka även värdet ska deklareras ska anges med en cents noggrannhet.

I fråga om inkomster och tillgångar vilkas storlek eller värde inte kan fastställas exakt ska antecknas omständigheter som gör det möjligt att beräkna inkomsterna och tillgångarna.

Sådana skattskyldiga vilkas beskattningsbara inkomst fastställs enligt inkomstslag ska separat uppge förvärvsinkomster och kapitalinkomster. I fråga om sådana inkomster som delvis kan vara förvärvsinkomster och delvis kapitalinkomster ska de uppgifter som krävs på skatteblanketterna lämnas om de grunder enligt vilka inkomsten kan uppdelas på förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

En skattskyldig eller makar som yrkar att förlust av näringsverksamhet eller jordbruk eller förlust av en beskattningssammanslutnings jordbruk ska dras av från kapitalinkomsterna på det sätt som avses i 59 § i inkomstskattelagen, ska när yrkandet framställs uppge vilken andel av förlusten som ska dras av från kapitalinkomsterna.

En begränsat skattskyldig ska i sin skattedeklaration av sina inkomster uppge pension som han erhållit från Finland, inkomst av i Finland belägen fast egendom eller aktie eller andel i finskt fastighetssamfund, inkomst som hänför sig till ett fast driftställe i Finland, inkomst av i Finland idkat affärsverksamhet, utövat yrkesverksamhet eller bedrivet jordbruk, annan inkomst som erhållits från Finland och på vilken källskatt inte ska betalas samt annan inkomst för vilken skatt påförs i enlighet med 16 § 1 eller 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

2 §

Uppgifter om vissa tillgångar

I skattedeklaration ska kommunvis uppges fastigheter samt i 2 § 2 mom. 1, 2 och 3 punkten i fastighetsskattelagen (654/1992) avsedda tillgångar. Om fastigheter ska uppges uppgifterna om mark och byggnader. Delägare i en sammanslutning ska i sin egen skattedeklaration uppge sammanslutningens namn, företags- och organisationsnummer och delägarens andel i sammanslutningens inkomster och förmögenhet.

2 kap.

Uppgifter som ska ingå i skattedeklarationen för fysiska personer, dödsbon och sammanslutningar

3 §

Fysiska personers och dödsbons tillgångar och skulder

Med avvikelse från 1 kap. 1 § och 2 § 1 mom. ska fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration uppge endast följande tillgångar:

 1. fastigheter som de äger samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångar;
 2. aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag;
 3. aktier och andelar i andra än i 2 punkten avsedda aktiebolag eller i andra samfund, andelar i placeringsfonder och i fondföretag, andra värdepapper och värdeandelar, dock inte i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) avsedda masskuldebrevslån, sådana motsvarande masskuldebrevslån som har bjudits ut till allmänheten för teckning och som har emitterats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett offentligt samfund eller en bokföringsskyldig räntebetalare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag som idkar försäljning av sedvanliga konsumtionsvaror eller konsumtionstjänster på det sätt som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen om andelslag (421/2013) och sedvanliga andelar i andelsbanker;
 4. andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar,
 5. vid överlåtelse av egendom förbehållen eller erhållen eller som gåva, arv eller genom testamente erhållen besittnings- och nyttjanderätt till i 1–3 punkten avsedda tillgångar;
 6. till affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk hörande tillgångar på det sätt som bestäms i 2 kap. 5 och 6 §.

Av de i 1 mom. 1–5 punkten avsedda tillgångarna ska uppges deras slag, antal och de uppgifter som är nödvändiga för specificeringen av tillgångarna. Av de masskuldebrevslån och andra fordringar som ska uppges enligt 1 mom. 3 punkten ska uppges även deras nominella värde.

En fysisk person som vid skatteårets utgång är begränsat skattskyldig ska i sin skattedeklaration uppge endast följande tillgångar:

 1. I Finland belägna fastigheter som han äger samt i 2 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsskattelagen avsedda tillgångar.
 2. aktier i finska bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag utöver vilka även aktier eller andelar i ett sådant aktiebolag eller andelslag av vars samtliga tillgångar mera än 50 procent består av i Finland belägna fastigheter ska uppges;
 3. vid överlåtelse av egendom förbehållen eller erhållen eller som gåva, arv eller genom testamente erhållen besittnings- och nyttjanderätt som hänför sig till i 1 och 2 punkten avsedda tillgångar;
 4. sina andelar i finska sammanslutningar; och
 5. tillgångar som hör till hans affärs- och yrkesverksamhet samt gårdsbruk i Finland på det sätt som bestäms i 2 kap. 5 och 6 §.

Avvikande från 1 kap. 1 § ska fysiska personer och dödsbon i sin skattedeklaration lämna endast följande uppgifter om och utredningar av sina skulder:

 1. lån som beviljats av kreditinstitut och finansiella institut samt av andra instanser som avses i 16 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande, dock ej ett lån som beviljats av andra än kreditinstitut och finansiella institut om lånet är annat än bostadslån eller ett av staten eller Ålands landskapsregering garanterat studielån och lånekapitalet uppgår till högst 1 700 euro och inte heller uppgift om sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen (38/1978) samt
 2. andra lån vars ränta är avdragbar i beskattningen.

En fysisk person som vid skatteårets utgång är begränsat skattskyldig ska i sin skattedeklaration uppge endast de skulder vars räntor är avdragbara i beskattning som verkställs i Finland.

Av lån ska uppges lånets användningsändamål och det obetalda beloppet vid skatteårets utgång. Av andra lån än sådana som hänför sig till den skattskyldiges affärs- eller yrkesverksamhet eller gårdsbruk ska dessutom uppges långivarens namn och det avdragbara lånets eventuella nummer.

4 §

Begränsning av deklarationsskyldighet angående kapitalåterbäringar

Fysiska personer och dödsbon behöver inte deklarera de kapitalåterbäringar på vilka tillämpas inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning av vinst av egendomsöverlåtelse om det sammanlagda beloppet av under skatteåret erhållna sådana kapitalåterbäringar och övriga överlåtelsepriser av egendom som beaktas enligt 48 § 6 momentet i inkomstskattelagen uppgår till högst 1 000 euro.

5 §

Deklarationsskyldighet för rörelseidkare och yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare ska deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller i bilagorna till den:

 1. skatteåret;
 2. utredning av skattepliktiga och skattefria intäkter av näringsverksamhet under skatteåret enligt specifikationen i skattedeklarationsblankettens uträkning av inkomstskatt; av de erhållna dividenderna och överskott från andelslag ska dessutom uppges det belopp som i bokföringen betraktats som inkomst; som intäkt av näringsverksamhet uppges även de i bokföringen avdragna kostnader som hänför sig till varor och tjänster som den skattskyldige tagit i privatbruk;
 3. utredning om avdragbara kostnader vid beskattningen av näringsverksamheten under skatteåret, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema; dessutom ska det i bokföringen kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar, representationskostnader och räntekostnader; av de oavdragbara kostnaderna uppges det belopp som kostnadsförts i bokföringen;
 4. uppgift om resultat eller förlust av näringsverksamheten under skatteåret;
 5. utredning om den skattskyldiges och dennes makes arbete i näringsverksamheten samt om deras andelar i näringsverksamhetens nettoförmögenhet;
 6. specifikation av reserveringar och värdeförändringar i bokföringen; utredning av vid beskattningen oavdragen anskaffningsutgift för anläggningstillgångar vid skatteårets ingång, av ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, av i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och i lagarna om skattelättnader avsedda avskrivningar på anskaffningsutgiften under skatteåret, av täckande av anskaffningsutgiften med reservering; av det oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång, av beloppet av avskrivningar enligt plan som belastar resultatet i bokföringen, av förändringarna i avskrivningsdifferensen och av totalbeloppet av avskrivningsdifferensen specificerat per avskrivningsgrupp och inkomstkälla enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 7. utredning av kostnader för person- och paketbilar som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar eller är hyrda med leasingavtal samt för övriga fordon som hör till näringsverksamheten och som delvis är i privata bruk och en uträkning av hur bilkostnaderna hänför sig till den skattskyldiges privata bruk;
 8. utredning av under kalenderåret gjorda uttag i pengar från rörelsen eller yrket och av placeringar i pengar i rörelsen eller yrket, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 9. utredning av användningen av en till privata tillgångar hörande bostad i näringsverksamheten;
 10. utredning om grunderna för avdrag enligt 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 11. uträkning om de ränteutgifter som enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragbara i näringsverksamheten, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 12. uträkning av tillgångar och skulder vilka beaktas vid beräkning av nettoförmögenheten av näringsverksamhetens inkomstskälla samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder, i enlighet med det förmögenhetskalkylschema som angetts på skattedeklarationsblanketten;
 13. en specifikation av eget kapital i enlighet med på skattedeklarationsblanketten angett schema, om den skattskyldige inte är en yrkesutövare som använder enkel bokföring;
 14. uppgift om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som betalts under de 12 månader som föregår utgången av skatteåret;
 15. utredning av överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar;
 16. uppgift om huruvida den skattskyldige yrkar på avräkning för utländsk skatt som han eller hon har betalat och en i 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) nämnd utredning om grunden för den skatt som ska avräknas.

Utöver detta ska rörelseidkare och yrkesutövare i en bilaga till skattedeklarationen för näringsverksamhet lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. utredning om de avskrivningar i bokföringen som inte har gjorts vid beskattningen;
 2. uppgifter om fastigheter som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångarna, om deras vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgifter och om deras jämförelsevärden;
 3. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som hör till näringsverksamhetens anläggnings- eller finansieringstillgångar, deras oavskrivna anskaffningsutgifter vid inkomstbeskattningen och jämförelsevärden.

6 §

Deklarationsskyldighet för jordbruksidkare

Fysiska personer, inhemska dödsbon och beskattningssammanslutningar som bedriver jordbruk ska i sin skattedeklaration för jordbruk lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. skatteårets inkomster och utgifter som har specificerats enligt anteckningsschemat i 4 § i Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet,
 2. uppgifter om försäljningsinkomsterna som periodiserats för skatteåret och om anskaffningsutgifterna för husdjur,
 3. uppgifter om totalbeloppen av dividender och överskott från andelslag som mottagits inom jordbruket,
 4. utredning om de vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgifterna vid ingången av skatteåret av de byggnader, konstruktioner, maskiner och inventarier, broar och motsvarande nyttigheter och täckdiken vilkas anskaffningsutgifter avdras genom avskrivningar, om anskaffnings- och ombyggnadskostnaderna under skatteåret, om beloppet av utjämningsreservering som använts för anskaffningskostnaden av dessa, om mottagna försäljningspriser och ersättningar, om mottagna bidrag och understöd till anskaffning av dessa, om beloppen av avskrivningar som gjorts under skatteåret och om de oavskrivna anskaffningskostnaderna vid skatteårets utgång,
 5. utredning om anskaffningsutgiften och användning av utjämningsreservering för sådana byggnader och maskiner som inte har tagits i bruk under skatteåret,
 6. utredning om beräkningsgrunderna enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen i jordbruket har fördelats på kostnader för jordbruket och den skattskyldiges privata kostnader,
 7. utredning om grunderna för de avdrag som avses i 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967)
 8. utredning om tillgångar och skulder som hör till jordbruket vid bokslutstidpunkten,
 9. uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under tolvmånadersperioden omedelbart före skatteårets utgång;
 10. uppgifter om de oupplösta reserveringarna vid utgången av skatteåret;

7 §

Deklarationsskyldighet för skattskyldiga som bedriver skogsbruk

Fysiska personer, inhemska dödsbon och beskattningssammanslutningar som bedriver skogsbruk ska i sin skattedeklaration för skogsbruk deklarera följande uppgifter och utredningar:

 1. uträkning av skogsbrukets kapitalinkomst så att de poster som läggs till eller dras av från skogsbrukets kapitalinkomst har beaktats i uträkningen då skogsbrukets nettokapitalinkomst eller skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst beräknats;
 2. utredning av de avskrivningar av beloppet på de oavdragna anskaffningsutgifterna för maskiner och redskap, byggnader, skogsvägar och skogsdiken i början av skatteåret, av anskaffningsutgifterna och utgifterna för grundförbättring samt överlåtelse av dessa nyttigheter under skatteåret, av beloppet av avskrivningar som gjorts för skatteåret och av de vid skatteårets utgång oavdragna anskaffningsutgifterna;
 3. utredning av leveransarbetets värde och av leveransarbetets skattepliktiga värde specificerat per arbetstagare;
 4. utredning av grunden för skogsavdraget och av användningen av skogsavdraget;
 5. utredning av görande och användning av utgiftsreservering och skadereservering.

8 §

Deklarationsskyldighet i samband med skogsgåvoavdrag

Skattskyldiga som yrkar på skogsgåvoavdrag ska i skattedeklarationen ange förutsättningarna för avdraget och avdragsbeloppet samt redogöra även för beloppet av statliga stöd av mindre betydelse som beviljats av andra myndigheter.

När den skattskyldige överlåter skogen som gett hen rätt till skogsgåvoavdrag ska hen i situationer som avses i 55 c § i ISkL deklarera som kapitalinkomst av skogsbruk det belopp av skogsgåvoavdrag ökat med 20 procent som har intäktsförts tidigare.

9 §

Deklarationsskyldighet för näringssammanslutningar

Näringssammanslutningar ska deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i dess specifikationer:

 1. skatteåret,
 2. uppgift om huruvida sammanslutningen är en delägare i en utländsk sammanslutning och en utredning om inkomstandelar av utländska sammanslutningar enligt 16 a § i inkomstskattelagen,
 3. utredning av skattepliktiga och skattefria intäkter enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema vilka hänför sig till förvärvskällor av näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under skatteåret; dessutom ska man utreda det i bokföringen inkomstförda beloppet av vinstandelar från sammanslutningar, nedskrivningar och deras återinföring, extraordinära intäkter och minskningar i reserver; som intäkt av näringsverksamhet ska därutöver uppges de i bokföringen avdragna kostnader som hänför sig till varor och tjänster som delägarna tagit i privatbruk;
 4. utredning av avdragbara kostnader vid beskattningen av respektive förvärvskällor, enligt den specifikation som tillämpas på skattedeklarationsblankettens inkomstskattekalkylschema, vilka hänför sig näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet under skatteåret; dessutom ska det i bokföringen kostnadsförda beloppet utredas beträffande avskrivningar inom näringsverksamheten, nedskrivningar på anläggningstillgångarna, representationskostnader, räntekostnader, övriga finansiella kostnader och ökningar av reserver; av de oavdragbara kostnaderna uppges det belopp som kostnadsförts i bokföringen;
 5. uppgift om resultat av eller förlust i näringsverksamheten, den övriga verksamheten och jordbrukets inkomstskälla under skatteåret;
 6. uppgifter om bolagsmän; saldot på en ansvarig bolagsmans privatkonto, bolagsmannens avvikande inkomstandel, uppgiften om delägaren har arbetat i bolaget under räkenskapsperioden samt uppgiften om sådana hyror, räntor, överlåtelsepris och andra prestationer som har betalats till sammanslutningens delägare och deras anhöriga med undantag för löner, naturaförmåner, vinstandelar och privata uttag;
 7. utredning av i 41 § 4 mom. i inkomstskattelagen avsedd boststad som hör till näringsverksamhetens tillgångar;
 8. uträkning av de ränteutgifter som enligt 18 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragbara i näringsverksamheten;
 9. uträkning av sammanslutningens sådana tillgångar och skulder vilka beaktas vid beräkning av nettoförmögenheten av näringsverksamhetens eller jordbrukets inkomstskälla samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder, i enlighet med det förmögenhetskalkylschema som angetts på skattedeklarationsblanketten; av tillgångarna i den övriga verksamhetens inkomstkälla ska uppges en uträkning enligt förmögenhetskalkylschemat och av skulderna i den övriga verksamheten skuldernas sammanlagda belopp;
 10. en specifikation av eget kapital i enlighet med på skattedeklarationsblanketten angett schema;
 11. uppgiften om man förrättat revision för räkenskapsperioden och om revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen; uppgiften om huruvida man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen,
 12. uppgifter om i 41 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedda löner som har betalats ut under de 12 månader som föregår utgången av skatteåret,
 13. uppgift om huruvida sammanslutningen yrkar på avräkning för utländsk skatt som sammanslutningen har betalat och en i 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning nämnd utredning om grunden för den skatt som ska avräknas,

Utöver detta ska en näringssammanslutning foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. uppgift om saldot på varje delägares privatkonto under räkenskapsperioden,
 2. specifikation av reserveringar och värdeförändringar i bokföringen; utredning av den del av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar som vid skatteårets ingång inte avskrivits i beskattningen, ökning och minskning av anskaffningsutgiften under skatteåret, avskrivningar som gjorts på anskaffningsutgiften under skatteåret enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och skattelättnadslagar, uppgifter om anskaffningsutgift har täckts med en reserv, icke-avskrivet belopp av en anskaffningsutgift vid skatteårets utgång, beloppet av avskrivning enligt plan som belastar resultatet i bokföringen, ändring av avskrivningsdifferensen och det sammanlagda beloppet av avskrivningsdifferenser specificerade i grupper enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt motsvarande uppgifter om tillgångarna inom jordbruket och i förvärvskällan för övrig verksamhet;
 3. specifikation av intäkter av och kostnader för inkomstkällan av sammanslutningens övriga verksamhet: överlåtelsevinsterna och förlusterna i den övriga verksamhetens förvärvskälla ska specificeras per nyttighet;
 4. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som hör till anläggnings- och finansieringstillgångarna av sammanslutningens näringsverksamhet, om deras vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgifter och om deras jämförelsevärden;
 5. utredning av de avskrivningar i bokföringen som inte gjorts vid beskattningen;
 6. uppgifter om fastigheter som hör till sammanslutningens anläggnings- eller finansieringstillgångar, om deras vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgifter och om deras jämförelsevärden;
 7. specifikation per inkomstkälla av erhållna dividender och överskott från andelslag;
 8. kopia av revisionsberättelsen av en förrättad revision bifogas endast då revision har förrättats för räkenskapsperioden och revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen;
 9. specifikation av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder av sammanslutningens inkomstkälla för gårdsbruk;
 10. uppgifterna för beräkning av de räntor som enligt 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte kan dras av, om nettoränteutgifterna överskrider 500 000 euro.

10 §

Deklarationsskyldighet för beskattningssammanslutningar

Utöver deklarationerna för jordbruk och skogsbruk ska beskattningssammanslutningar i sin skattedeklaration eller i dess bilagor ange följande uppgifter och utredningar:

 1. uppgifterna om namn eller firmanamn, personbeteckningar eller företags- och organisationsnummer av delägarna samt om varje delägares andel av sammanslutningens inkomster och förmögenhet och om sådana ändringar som gäller skatteåret,
 2. utredning om mottagna hyresinkomster specificerade per hyresobjekt och hyresgäst,
 3. uppgift om beloppet av andra inkomster än inkomster av jordbruk eller skogsbruk eller av hyresverksamhet samt uppgift om de utgifter som hänför sig till dessa andra inkomster;
 4. Delägarens yrkande på fördelning av jordbruksinkomst i förvärvs- och kapitalinkomst.

3 kap.

Uppgifter som ska ingå i skattedeklarationen för samfund och samfällda förmåner

11 §

Deklarationsskyldighet för aktiebolag, andelslag, sparbanker och vissa försäkringsanstalter

Aktiebolag och andelslag, förutom i 12 § avsedda bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag och delvis skattefria samfund avsedda i 15 §, ska sparbanker samt ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. resultaträkningar om de ekonomiska resultaten av varje i utlandet beläget fast driftsställe;
 2. kalkyler över inkomstandelen av varje utländskt bassamfund och de övriga utredningarna avsedda i 4 kap. 20 § i detta beslut som en delägare av ett utländskt bassamfund ska deklarera;
 3. utredning om de inkomstandelar som i enlighet med 16 a § i inkomstskattelagen erhållits från utländska sammanslutningar;
 4. uppgiften om huruvida samfundets bokslut har upprättats enligt de internationella bokslutsstandarder som avses i 7 a kapitel av bokföringslagen (1336/1997),
 5. uppgiften om huruvida samfundet under skatteåret har överlåtit en verksamhetsgren i enlighet med 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller huruvida samfundet har varit den förvärvande parten i ett aktiebyte som avses i 52 f § i denna lag,
 6. uppgiften om huruvida samfundets bransch har ändrats;
 7. uppgifter om namn, personbeteckning eller FO-nummer och antalet ägda aktier för en sådan aktieägares vidkommande som äger minst tio procent av bolagets aktier, eller ifall antalet aktieägare i bolaget är högst tio, uppgifter om varje aktieägare samt utredning om till förenämnda aktieägare samt till deras makar, barn, föräldrar och andra anhöriga betalda hyror, räntor, överlåtelsepris och andra prestationer, med undantag för löner och naturaförmåner, samt om lån som har beviljats dem; och i fråga om de delägare som har beviljats lån ska dock alltid personbeteckning eller FO-nummer och lånebeloppet anges; uppgift om ingen av delägarna äger minst 10 procent av aktierna;
 8. utredning om en sådan till aktiebolagets tillgångar hörande bostad som avses i 33 b § 4 mom. i inkomstskattelagen;
 9. uppgift om huruvida bokslutet har fastställts vid bolagsstämman och utredning om vinstfördelningen; om beslut om fastställandet av bokslutet eller vinstfördelningen har fattats efter att skattedeklarationen har lämnats in ska utredningen ges med ett protokollsutdrag från samfundets möte inom en månad efter det att beslutet om fastställandet eller vinstfördelningen har fattats; uppgiften om det belopp som man beslutat att betala ut från fond som hänförs till det fria egna kapitalet ska lämnas separat;
 10. uppgift om det antal bolagets egna aktier som bolaget vid räkenskapsperiodens utgång har i sitt eget förvärv;
 11. uppgifter om förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier, överlåtelse av egna aktier, om detta har ägt rum under räkenskapsperioden som följer efter skatteårets utgång. Om aktiekapitalet har förhöjts eller nedsatts, egna aktier förvärvats, inlösts eller överlåtits efter det att skattedeklarationen har lämnats in, ska uppgifter lämnas till Skatteförvaltningen inom en månad efter förhöjning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv eller inlösen av egna aktier och överlåtelse av egna aktier,
 12. utredning om räkenskapsperiodens skattepliktiga och skattefria intäkterna specificerade enligt den uträkning om inkomstskatt som anges på respektive skattedeklarationsblankett enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet; dessutom ska man utreda det belopp som räknats som intäkt av överlåtelsevinster från anläggningstillgångsaktier i näringsverksamheten, upplösningsvinster, erhållna dividender och överskott från andelslag, sammanslutningars vinstandelar, intäkter av kapitaliseringsavtal och försäkringar, värdeminskningar som har kostnadsförts och minskningar av reserverna;
 13. utredning om avdragsgilla kostnader som får dras av i beskattningen enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet specificerade enligt skattedeklarationsblankettens uträkning av inkomstskatt; om avskrivningar i näringsverksamheten, nedskrivningar på anläggningstillgångar, representationskostnader, donationer, överlåtelseförluster och upplösningsförluster från anläggningstillgångsaktier, slutgiltiga förluster och nedskrivningar på övriga finansieringstillgångar, ökning av reserver och överlåtelseförluster och nedskrivningar på övriga tillgångar samt nedskrivningar på fordringar som hör till övriga tillgångar anges dessutom det belopp som har bokförts som kostnad; om icke-avdragsgilla kostnader, koncernstöd som avses i 16 § 1 moment 7 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och nedskrivningar på fordringar anges det belopp som har bokförts som kostnad;
 14. uppgiften om räkenskapsperiodens vinst eller förlust från näringsverksamhet samt de poster vilka inte beaktas vid fastställande av förlust;
 15. uträkning av samfundets sådana tillgångar och skulder vilka beaktas vid beräkning av det matematiska värdet samt om differensen mellan dessa tillgångar och skulder, i enlighet med det förmögenhetskalkylschema som angetts på skattedeklarationsblanketten;
 16. utredning enligt skattedeklarationsblankettens kalkylschema om beståndsdelarna av eget kapital;
 17. uppgifter om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har förrättats och huruvida revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen; uppgiften om huruvida man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen,
 18. samfundet ska i sin skattedeklaration ange om samfundets ägarförhållanden har ändrats på det sätt som avses i 122 § i inkomstskattelagen och ange ändringsåret, om året inte tidigare anmälts till Skatteförvaltningen,
 19. uppgift om huruvida samfundet är skyldigt att enligt 14 a § i lagen om beskattningsförfarande upprätta en dokumentation om internprissättning om transaktionerna som det genomfört i intressegemenskapen och en utredning om sådana transaktioner i intressegemenskap;
 20. uppgift om huruvida samfundet haft verksamhet på både det finländska fastlandet och Åland samt en utredning om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten i landskapet Åland och verksamheten på andra håll;
 21. uppgiften om bolaget har bedrivit näringsverksamhet enligt 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Bestämmelserna i 1 mom. 12, 13 och 16 punkterna tillämpas inte på kreditinstitut, försäkringsanstalter och värdepappersföretag. Bestämmelserna i 1 mom. 15 punkten tillämpas på kreditinstitut och försäkringsanstalter och värdepappersföretag så att de ska ange totalbeloppen av tillgångar och skulder och differensen mellan tillgångar och skulder i skattedeklarationen.

Ovan i 1 moment avsedda samfund ska dessutom foga följande uppgifter och utredningar till sin skattedeklaration:

 1. specifikation av reserver och värdeförändringar i bokföringen; uppgiften om skatteårets höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra med dem jämförbara lösa anläggningstillgångar; utredning om den oavskrivna anskaffningsutgift för anläggningstillgångar som återstår i beskattningen vid ingången av skatteåret, om ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, om skatteårets avskrivningar på anskaffningsutgiften enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, om täckande av anskaffningsutgiften med en reserv, om det belopp av anskaffningsutgiften som återstår oavskrivet vid skatteårets utgång, om det belopp av avskrivningarna enligt plan som belastar det bokföringsmässiga resultatet, om ändringar i avskrivningsdifferensen och det sammanlagda beloppet av avskrivningsdifferenser specificerade i avskrivningsgrupper enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt om motsvarande uppgifter om tillgångar som hänför sig till jordbrukets förvärvskälla eller förvärvskällan för annan verksamhet;
 2. utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 procent; utredning av givet och mottaget koncernstöd;
 3. utredning om dottersamfund vid tidpunkten för samfundets bokslut vilka står i ett koncernförhållande som avses i lagen om koncernbidrag (825/1986);
 4. utredning om de intäkter och kostnader som hänför sig till samfundets förvärvskälla för övrig verksamhet enligt skattedeklarationsblanketten samt uppgiften om resultatet eller förlusten från förvärvskällan för annan verksamhet och de poster som inte beaktas vid fastställande av förlust; de överlåtelsevinster och -förluster som ingår i förvärvskällan för övrig verksamhet ska specificeras separat för varje nyttighet;
 5. en uträkning av överlåtelsevinst och -förlust samt av upplösningsvinst och -förlust från ett samfunds anläggningstillgångsaktier och andelar i sammanslutningar, vinster från överlåtelse av övriga tillgångar, förluster från överlåtelse av aktier och sammanslutningsandelar som hör till övriga tillgångar samt uppgiften om vinst från överlåtelse av en fastighet som utgör anläggningstillgångar; i uträkningen ska utredas separat för varje bolag och sammanslutning beloppet av skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier, beloppet av icke-avdragsgilla överlåtelse- och upplösningsförluster från aktier, beloppet av beskattningsbara överlåtelse- och upplösningsvinster från andelar i sammanslutningar, beloppet av sådana överlåtelse- och upplösningsförluster från vinsten från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier och sammanslutningsandelar, beloppet av beskattningsbara överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier och beloppet av sådana överlåtelse- och upplösningsförluster som får dras av från vinsten från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier, beloppet av överlåtelsevinst från övriga tillgångar samt beloppet av förlust från överlåtelse av aktier och sammanslutningsandelar som hör till övriga tillgångar;
 6. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som ingår i samfundets övriga tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångar samt deras icke-avskrivna anskaffningsutgifter i inkomstbeskattningen och jämförelsevärden,
 7. utredning av sådana avskrivningar som gjorts i bokföringen men inte i beskattningen,
 8. uppgifter om fastigheter som ingår i övriga tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångar samt deras icke-avskrivna anskaffningsutgifter i inkomstbeskattningen och jämförelsevärden,
 9. specifikation av de sammanlagda beloppen av mottagna dividender och övriga poster av vinstutdelningskaraktär samt deras skattepliktiga andelar,
 10. kopia av bokslut för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen eller av bokslut som förutsätts i annan speciell lagstiftning; ett samfund som enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen ska i sitt bokslut inkludera en verksamhetsberättelse ska också lämna in en kopia av verksamhetsberättelse; ett samfund som enligt 8 kap. 3 § i aktiebolagslagen och 3 kap 1 § i bokföringslagen ska i sitt bokslut inkludera en finansieringsanalys ska lämna in en kopia av finansieringsanalys; kopia av koncernbokslut om koncernbokslut ska inkluderas i bolagets bokslut samt koncernrevisionsberättelse och av eventuell koncernfinansieringsanalys;
 11. kopia av revisionsberättelsen om genomförd revision, om man inte låtit bli att välja en revisor med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen; om revisionen har förrättats först efter inlämnande av skattedeklaration ska revisionsberättelsen inlämnas inom en månad efter att revisionen blivit slutförd;
 12. skattskyldig som ger i punkterna 10 och 11 avsedda uppgifter på papper genom att bifoga dem till blankett 63 Bokslutsuppgifter för Skatteförvaltningen och handelsregistret vilken används som pärmblad;
 13. utredning om det under skatteåret kostnadsförda beloppet på grund av värdenedgång i tillgodohavanden hos depositionsbanker och kreditinstitut, indelade i belopp som kostnadsförts som slutliga konstaterade förluster enligt 17 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i belopp som kostnadsförts som sannolika förluster;
 14. utredning om sådana förluster enligt 123 b § i inkomstskattelagen som hänför sig till ett bolagiserat fast driftställe och som ska läggas till inkomsten;
 15. beloppet av utländsk skatt vars avräkning samfundet yrkar och en redogörelse för avräkningsgrunderna enligt 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning;
 16. ett kreditinstitut, ett placeringstjänstföretag och en försäkringsanstalt ska över resultatet av näringsverksamhet inlämna en uträkning vilken innehåller uppgifter om räkenskapsperiodens resultat eller förlust samt uppgifter om de poster med vilka resultatet för räkenskapsperioden justeras vid uträkning av resultatet av näringsverksamhet;
 17. en skattskyldig som yrkar på det utbildningsavdrag som avses i 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk ska lämna uppgifter om den lönesumma för skatteåret som utgör grunden för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) samt det genomsnittliga antalet arbetstagare, arbetstagarnas genomsnittliga dagslön, antalet utbildningsdagar som berättigar till utbildningsavdrag och beloppet för utbildningsavdraget. Dessutom ska antalet arbetstagare som deltagit i utbildningen uppges. Ytterligare ska uppgifter lämnas om huruvida en utbildningsplan utarbetats enligt 16 § i lagen om samarbete inom företag eller 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av kompetensen och huruvida sådan lönesubvention som avses i 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice beviljats under skatteåret för sådana lönekostnader för arbetstagare som utgör grund för utbildningsavdraget;
 18. uppgifterna för beräkning av de räntor som enligt 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte kan dras av, om nettoränteutgifterna överskrider 500 000 euro;
 19. specifikation av intäkterna och kostnaderna i samfundets förvärvskälla för jordbruk enligt skattedeklarationsblanketten samt uppgiften om resultatet eller förlusten från jordbrukets förvärvskälla och de poster som inte beaktas vid fastställande av förlust;
 20. specifikation av tillgångarnas utflyttningsvärden samt uppgiften om yrkande på uppskov med betalningen av den skatt som följer av utflyttningsbeskattningen;
 21. redogörelse för gränsöverskridande hybridarrangemang.

Den skattskyldige ska förvara i sex år räknat från skatteårets utgång den kalkyl av intäkterna och kostnaderna som motsvarar den i 1 mom. avsedda uträkningen av inkomstskatt och den kalkyl av tillgångarna och skulderna som motsvarar den i 1 mom. avsedda uträkningen av förmögenhet. Intäkts- och kostnadsposterna i uträkningen av inkomstskatt samt förmögenhets- och skuldposterna i uträkningen av förmögenhet ska grunda sig på verifikationer enligt bokföringslagen. Man ska utan svårighet kunna konstatera sambandet mellan posterna i uträkningen av inkomstskatt och i uträkningen av förmögenhet och verifikationerna enligt bokföringslagen.

Ett aktiebolag på vilket man tillämpar lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder ska utöver de uppgifter som ska lämnas enligt 18 § i nämnda lag, lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. när bolaget övergår till att omfattas av skattefriheten ska man lämna in uppgifter om i 4 § i nämnda lag avsett sannolikt överlåtelsepris av bolagets tillgångar och belopp av bostadshusreservering samt om återanskaffningsreservering för lokaliteter;
 2. uppgifter om i 5 § i nämnda lag avsedda kalkylmässiga avskrivningar under skattefrihetsperioden;
 3. uppgifter om i 6 § i nämnda lag avsedda överlåtelser av bostadstillgångar;
 4. uppgift om huruvida en delägares ägarandel av bolagets aktiekapital har varit minst 10 procent på vinstutdelningens avstämningsdag;
 5. uträkning över i 9 § i nämnda lag avsedd hyresinkomsternas minimiandel;
 6. när bolaget upplöses ska man lämna in uppgifter om i 11 § i nämnda lag avsedda bolagets outdelade vinstmedel och om belopp som under skattefrihetsperioden överförts från vinstmedel till posterna för övrigt eget kapital;
 7. när skattefriheten utgår ska man lämna in uppgifter om i 12 § i nämnda lag avsedda outdelade vinstmedel samt om belopp som under skattefrihetsperioden överförts från vinstmedel till posterna för övrigt eget kapital minskat med dividend som delas ut för föregående skatteår.

12 §

Deklarationsskyldighet för bostads- och fastighetssamfund

I bostadsaktiebolagets, ömsesidiga fastighetsaktiebolagets och bostadsandelslagets skattedeklaration eller i dess bilaga ska lämnas följande uppgifter:

 1. uppgift om bransch, om samfundet har bytt bransch;
 2. räkenskapsperiodens intäkter och kostnader specificerade enligt schemat i skattedeklarationsblanketten samt uppgiften om det beskattningsbara resultatet eller förlusten som ska fastställas samt de poster som inte beaktas vid fastställande av förlust; Om avskrivningarna och nedskrivningarna, finansiella intäkter, finansiella kostnader och bokslutsdispositioner anges dessutom det belopp som har bokförts som intäkt eller kostnad;
 3. uppgifter om överlåtelsevinster och -förluster;
 4. uppgifter om bolagets tillgångar och skulder vid bokslutstidpunkten, ifall samfundet har beslutat att dela ut dividend för räkenskapsperioden eller om ett annat samfund för sin egen beskattning behöver uppgifter om jämförelsevärdet eller det matematiska värdet på aktien;
 5. utredning om vinstutdelningen; om beslutet om vinstutdelningen har fattats efter att skattedeklarationen lämnats in, ska utredningen ges med ett utdrag ur samfundets mötesprotokoll omedelbart efter att vinstutdelningsbeslutet har fattats;uppgiften om det belopp som enligt beslutet ska delas ut från fond som hänförs till det fria egna kapitalet ska lämnas separat;
 6. samfundet ska i sin skattedeklaration ange om samfundets ägarförhållanden har ändrats på det sätt som avses i 122 § i inkomstskattelagen och ange ändringsåret, om året inte tidigare anmälts till Skatteförvaltningen,
 7. uppgifter om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har förrättats och om revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen; uppgiften om huruvida man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen;
 8. uppgiften om användningen av tidigare fastställda förluster per skatteår för de år då samfundet inte lämnat någon skattedeklaration.

Dessutom ska ett fastighetssamfund bifoga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av räkenskapsperiodens resultaträkning och balansräkning enligt bokföringslagen;
 2. uppgifter som avses i 11 § 3 mom. 1, 2, 6, 7, 8 och 9 punkten;
 3. kopia av revisionsberättelsen om en förrättad revision, om man inte enligt 1 mom. 8 punkten angett i skattedeklarationen att revisionen har förrättats för räkenskapsperioden och revisionsberättelsen inte innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen eller att man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen; om revisionen har förrättats efter att skattedeklarationen lämnats in ska räkenskapsperioden lämnas inom en månad från det att revisionsberättelsen blev färdig.

13 §

Deklarationsskyldighet för bostadssamfund

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller andra samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som samfundet äger ska lämna skattedeklaration om Skatteförvaltningen kräver det separat eller något av följande kraven uppfylls:

 1. det är samfundets första räkenskapsperiod,
 2. bostadssamfundet har under skatteåret mottagit inkomster från försäljning av markområden, byggnader eller från överlåtelse av värdepapper, eller
 3. bostadssamfundets beskattningsbara inkomst efter att förluster från föregående år dragits av är 50 euro eller mer.

En skattedeklaration ska lämnas också om samfundet vill fastställa skatteårets förlust. Någon skattedeklaration behöver inte lämnas för det skatteår under vilket den fastställda förlusten används, om inget av de ovan nämnda kraven uppfylls. Befrielse från deklarationsskyldigheten förutsätter dock att samfundet i en skattedeklaration för ett senare skatteår deklarerar per skatteår hur det har använt de tidigare fastställda förlusterna, dock inte för en längre tid än för nio år.

14 §

Deklarationsskyldighet för föreningar, stiftelser, kommuner och församlingar

Föreningar, stiftelser, kommuner och församlingar då de är skyldiga att lämna in skattedeklaration enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande ska lämna följande uppgifter och utredningar i skattedeklarationen eller i dess bilaga:

 1. uppgiften om huruvida föreningen eller stiftelsen är ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i inkomstskattelagen eller inte;
 2. uppgiften om antalet personmedlemmar, samfundsmedlemmar och stödmedlemmar i föreningen;
 3. uppgift om bransch, om samfundet har bytt bransch;
 4. uppgifter om intäkter av och kostnader för samfundets hela verksamhet, specifikation av den skattepliktiga verksamheten i förvärvskällan för näringsverksamhet och i förvärvskällan för övrig verksamhet;
 5. uppgifter om andra än allmännyttiga föreningars eller stiftelsers vinster från överlåtelse av övriga tillgångar samt förluster från överlåtelse av sådana sammanslutningsandelar och aktier som hör till de övriga tillgångarna;
 6. föreningar och stiftelser ska anmäla när deras stadgar har ändrats under räkenskapsperioden och allmännyttiga samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen ska anmäla även väsentliga ändringar i deras verksamhet eller kapitalanskaffning, skattelättnader som avses i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976), stiftelsens huvudsakliga ändamål och utdelade stipendier, understöd och hederspris;
 7. specifikation av intäkter, offentliga stöd och kostnader för sådan varu- och tjänsteförsäljning som samfundet anser vara skattefri och specifikation av intäkterna och kostnaderna i den skattepliktiga näringsverksamheten enligt verksamhetsgren;
 8. uppgifter om räkenskapsperiodens resultat eller förlust i förvärvskällan för näringsverksamhet, annan verksamhet och jordbruk samt om de poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust,
 9. uppgift om huruvida samfundet haft verksamhet på både det finländska fastlandet och Åland samt en utredning om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten i landskapet Åland och verksamheten på andra håll.

I en bilaga till skattedeklarationen ska dessutom lämnas följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av räkenskapsperiodens resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse enligt bokföringslagen; om någon verksamhetsberättelse inte har upprättats, ska samfundet ge annan utredning av samfundets verksamhet;
 2. uppgifter som avses i 11 § 3 mom. 1 punkten, om samfundet bedriver skattepliktig verksamhet;
 3. uppgifter som avses i 11 § 3 mom. 4, 7, 19, 20 och 21 punkten;
 4. uppgifter som avses i 11 § 3 mom. 9 punkten, om den skattskyldige är annat än allmännyttigt samfund eller om de erhållna dividenderna och andra poster av vinstutdelningskaraktär som utgör inkomst av näringsverksamhet;
 5. uppgifter avsedda i 11 § 3 mom. 18 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet.
 6. En fritt formulerad specifikation av intäkterna och kostnaderna från sådan verksamhet för vilka samfundet har beviljats en skattelättnad som avses i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976).

15 §

Deklarationsskyldighet för delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon

I 21 § i inkomstskattelagen avsedda delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon ska, ifall de enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande är skyldiga att lämna skattedeklaration, deklarera följande uppgifter i skattedeklarationen eller i bilagorna till skattedeklarationen:

 1. uppgift om bransch, om den skattskyldige har bytt bransch;
 2. uträkning om det beskattningsbara totala resultatet av verksamheten med beaktande av de belopp som ska tilläggas eller avräknas från räkenskapsperiodens vinst eller förlust vid beräkningen av det beskattningsbara resultatet;
 3. utredning om de belopp vilka inte beaktas vid fastställande av förlust;
 4. specifikation av det beskattningsbara resultatet av samfund för varje förvärvskälla;
 5. uppgifter om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har förrättats och om revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen; uppgiften om huruvida man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen;
 6. samfundet ska i sin skattedeklaration ange om samfundets ägarförhållanden har ändrats på det sätt som avses i 122 § i inkomstskattelagen och ange ändringsåret, om året inte tidigare anmälts till Skatteförvaltningen,
 7. uppgift om huruvida samfundet haft verksamhet på både det finländska fastlandet och Åland samt en utredning om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten i landskapet Åland och verksamheten på andra håll;

Utöver detta ska skattskyldiga som avses ovan i 1 mom. foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:

 1. kopia av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsperioden enligt bokföringslagen;
 2. uppgifter avsedda i 11 § 3 mom. 1 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet;
 3. uppgifter avsedda i 11 § 3 mom. 7 punkten med undantag för jämförelsevärden för värdepapper, värdeandelar och fastigheter;
 4. kopia av revisionsberättelsen om en förrättad revision, om man inte enligt 1 mom. 7 punkten angett i skattedeklarationen att revisionen har förrättats för räkenskapsperioden och revisionsberättelsen inte innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen eller att man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen; om revisionen har förrättats efter att skattedeklarationen lämnats in ska räkenskapsperioden lämnas inom en månad från det att revisionsberättelsen blev färdig,
 5. 5 § i revisionslagen eller uppgiften om att man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen; om revisionen har förrättats först efter inlämnande av skattedeklaration ska revisionsberättelsen inlämnas inom en månad efter att revisionen blivit slutförd;
 6. uppgifter som avses i 11 § 3 mom. 17 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet eller idkar jordbruk;
 7. uppgifter som avses i 11 § 3 mom. 18 punkten, om samfundet bedriver näringsverksamhet;
 8. uppgifter som avses i 11 § 3 mom. 20 och 21 punkten;

I fråga om begränsat skattskyldiga dödsbon tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. i tillämpliga delar.

16 §

Utländska samfunds deklarationsskyldighet

Utländska samfund ska i sin skattedeklaration eller i dess bilagor lämna följande uppgifter och utredningar:

 1. uträkning av varje utländsk samfunds inkomstandel och övriga utredningar som en delägare i ett utländskt bassamfund ska ge enligt 4 kap. 20 § i detta beslut;
 2. uppgiften om samfundet har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen eller om samfundet har fast egendom i Finland;
 3. uppgiften om samfundet har upprättat sitt bokslut enligt internationella redovisningsstandarder på det sätt som avses i 7 a kap. i bokföringslagen;
 4. uppgiften om samfundet är skyldigt att upprätta dokumentation av internprissättning med stöd av 14 a § i lagen om beskattningsförfarande om sina transaktioner i intressegemenskap samt en utredning av transaktionerna i intressegemenskap,
 5. uppgiften om samfundet har bedrivit verksamhet såväl på finska fastlandet som på Åland samt om hur intäkterna och kostnaderna fördelas mellan verksamheten på finska fastlandet och verksamheten i landskapet Åland,
 6. uppgiften om en filial eller ett fast driftställe har bolagiserats eller om samfundet har överlåtit en verksamhetsgren som utgörs av en filial eller ett fast driftsställe enligt 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,
 7. uppgift om bransch, om samfundet har bytt bransch,
 8. skattepliktiga och skattefria intäkter för räkenskapsperioden specificerade enligt uträkningen av inkomstskatt på skattedeklarationsblanketten indelade i förvärvskällorna för näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet; om vinster från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier och överlåtelsevinster, erhållna dividender och överskott från andelslag, vinstandelar från sammanslutningar, intäkter av kapitaliseringsavtal och försäkringar, värdeminskningar som har kostnadsförts och minskningar av reserverna anges dessutom det belopp som har bokförts som intäkt;
 9. räkenskapsperiodens kostnader som är avdragbara i beskattningen av förvärvskällan för näringsverksamhet, övrig verksamhet och jordbruk specificerade enligt skattedeklarationsblankettens uträkning av inkomstskatt; om avskrivningar i näringsverksamheten, nedskrivningar på anläggningstillgångar, representationskostnader, donationer, överlåtelseförluster och upplösningsförluster från anläggningstillgångsaktier, räntekostnader till huvudrörelsen, slutgiltiga förluster och nedskrivningar på övriga finansieringstillgångar, ökning av reserver och överlåtelseförluster och nedskrivningar på övriga tillgångar samt nedskrivningar på fordringar som hör till övriga tillgångar anges dessutom det belopp som har bokförts som kostnad; om icke-avdragbara kostnader, koncernstöd och värdenedgång på fordringar enligt 16 § 1 mom. 7 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och om nedskrivningar på fordringar anges det belopp som bokförts som kostnad, beloppet av överlåtelsevinst från egendom som hör till övriga tillgångar samt det sammanlagda beloppet av förluster från överlåtelse av aktier som hör till övriga tillgångar och från sammanslutningsandelar;
 10. uppgifter om räkenskapsperiodens resultat eller förlust i förvärvskällan för näringsverksamhet, annan verksamhet och jordbruk samt om de poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust,
 11. uppgiften om källskatt som tagits ut på inkomst i Finland enligt 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst,
 12. uppgifter om huvudrörelsens räkenskapsperiod enligt skattedeklarationsblanketten,
 13. kalkyl enligt uträkningen av förmögenhet på skattedeklarationsblanketten över de tillgångar och skulder som ska beaktas vid beräkningen av det matematiska värdet samt av differensen mellan dessa tillgångar och skulder,
 14. uppgifter om huruvida revisionen för räkenskapsperioden har förrättats och huruvida revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen; uppgiften om huruvida man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen;
 15. samfundet ska i sin skattedeklaration ange om samfundets ägarförhållanden har ändrats på det sätt som avses i 122 § i inkomstskattelagen och ange ändringsåret, om året inte tidigare anmälts till Skatteförvaltningen,
 16. uppgiften om samfundet har bedrivit näringsverksamhet enligt 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Bestämmelserna i 1 mom. 12 och 13 punkten tillämpas inte på kreditinstitut, försäkringsanstalter och värdepappersföretag. Bestämmelserna i 1 mom. 15 punkten tillämpas på kreditinstitut, försäkringsanstalter och värdepappersföretag så att de ska ange i skattedeklarationen det sammanlagda beloppet av tillgångar och skulder samt differensen mellan tillgångarna och skulderna.

Ovan i 1 moment avsedda samfund ska dessutom foga följande uppgifter och utredningar till sin skattedeklaration:

 1. specifikation av reserver och värdeförändringar i bokföringen; uppgiften om skatteårets höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra med dem jämförbara lösa anläggningstillgångar; utredning av vid beskattningen oavdragen anskaffningsutgift för anläggningstillgångar vid skatteårets ingång, av ökningar och minskningar i anskaffningsutgiften under skatteåret, av i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och i lagarna om skattelättnader avsedda avskrivningar på anskaffningsutgiften under skatteåret, av täckande av anskaffningsutgiften med reservering; av det oavskrivna beloppet av anskaffningsutgiften vid skatteårets utgång, av beloppet av avskrivningar enligt plan som belastar resultatet i bokföringen, av förändringarna i avskrivningsdifferensen och av totalbeloppet av avskrivningsdifferensen specificerat per avskrivningsgrupp och förvärvskälla enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;
 2. utredning av de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 procent; utredning av givet och mottaget koncernstöd;
 3. utredning av dotterbolag i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid samfundets bokslutstidpunkt,
 4. specifikation av samfundets intäkter och kostnader i förvärvskällan för övrig verksamhet; överlåtelsevinster och -förluster som ingår i förvärvskällan för övrig verksamhet ska specificeras separat för varje nyttighet,
 5. en uträkning av överlåtelsevinst och -förlust samt av upplösningsvinst och -förlust från ett samfunds anläggningstillgångsaktier och andelar i sammanslutningar, vinster från överlåtelse av övriga tillgångar, förluster från överlåtelse av aktier och sammanslutningsandelar som hör till övriga tillgångar samt uppgiften om vinst från överlåtelse av en fastighet som utgör anläggningstillgångar; i uträkningen ska utredas separat för varje bolag och sammanslutning beloppet av skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier, beloppet av icke-avdragsgilla överlåtelse- och upplösningsförluster från aktier, beloppet av beskattningsbara överlåtelse- och upplösningsvinster från andelar i sammanslutningar, beloppet av sådana överlåtelse- och upplösningsförluster från sammanslutningsandelar som får dras av från överlåtelsevinster från anläggningstillgångsaktier och sammanslutningsandelar, beloppet av beskattningsbara överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier beloppet av sådana överlåtelse- och upplösningsförluster från aktier som får dras av från överlåtelsevinsten från anläggningstillgångsaktier, beloppet av överlåtelsevinst från aktier som hör till övriga tillgångar samt beloppet av överlåtelseförlust från aktier som hör till övriga tillgångar samt från sammanslutningsandelar;
 6. uppgifter om värdepapper och värdeandelar som ingår i samfundets övriga tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångar samt deras icke-avskrivna anskaffningsutgifter i inkomstbeskattningen och jämförelsevärden,
 7. utredning av sådana avskrivningar som gjorts i bokföringen men inte i beskattningen,
 8. uppgifter om fastigheter som ingår i övriga tillgångar än omsättnings- eller investeringstillgångar samt deras icke-avskrivna anskaffningsutgifter i inkomstbeskattningen och jämförelsevärden,
 9. specifikation av de sammanlagda beloppen av mottagna dividender och övriga poster av vinstutdelningskaraktär samt deras skattepliktiga andelar,
 10. en kopia av räkenskapsperiodens bokslut enligt bokföringslagen eller ett bokslut enligt annan speciallagstiftning; ett sådant samfund som enligt 3 kap. 1 § i bokföringslagen ska bifoga till sitt bokslut en verksamhetsberättelse ska dessutom ge en kopia av verksamhetsberättelsen; sådana samfund som enligt 8 kap. 3 § i aktiebolagslagen samt 3 kap. 1 § i bokföringslagen ska bifoga en finansieringsanalys ska ge en kopia av finansieringsanalysen; en kopia av koncernbokslutet om det ska bifogas till bolagets bokslut samt koncernens revisionsberättelse och en eventuell finansieringsanalys;
 11. en kopia av revisionsberättelsen av en förrättad revision, om samfundets bokslut inte förrättats, reviderats och publicerats enligt EG:s rättsakter eller på ett motsvarande sätt, eller om man låtit bli att välja revisor enligt 2 kap. 2 § i revisionslagen; om revisionen har förrättats efter att skattedeklarationen lämnats in ska räkenskapsperioden lämnas inom en månad från det att revisionsberättelsen blev färdig,
 12. belopp som depositionsbanker och kreditinstitut under skatteåret bokfört som kostnader på grund av värdenedgång i tillgodohavanden indelade i slutliga förluster och sannolika förluster enligt 17 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,
 13. utredning om sådana förluster enligt 123 b § i inkomstskattelagen som hänför sig till ett bolagiserat fast driftställe och som ska läggas till inkomsten,
 14. beloppet av utländsk skatt vars avräkning samfundet yrkar och en redogörelse för avräkningsgrunderna enligt 8 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning,
 15. kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsanstalter ska ge en uträkning av resultatet i näringsverksamheten med uppgifter om räkenskapsperiodens resultat eller förlust samt de poster med vilka räkenskapsperiodens vinst eller förlust ska rättas vid beräkningen av näringsresultatet,
 16. en skattskyldig som yrkar på det utbildningsavdrag som avses i 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk ska uppge den lönesumma för skatteåret som utgör grunden för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner samt det genomsnittliga antalet arbetstagare, arbetstagarnas genomsnittliga dagslön, antalet utbildningsdagar som berättigar till utbildningsavdrag och beloppet för utbildningsavdraget. Dessutom ska antalet arbetstagare som deltagit i utbildningen uppges. Ytterligare ska uppgifter lämnas om huruvida en utbildningsplan utarbetats enligt 16 § i lagen om samarbete inom företag eller 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av kompetensen och huruvida sådan lönesubvention som avses i 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice beviljats under skatteåret för sådana lönekostnader för arbetstagare som utgör grund för utbildningsavdraget,
 17. uppgifterna för beräkning av de räntor som enligt 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte kan dras av, om nettoränteutgifterna överskrider 500 000 euro,
 18. specifikation av intäkterna och kostnaderna i ett samfunds förvärvskälla för jordbruk,
 19. en separat utredning enligt respektive blankett om samfundets verksamhet, om samfundet anser att det i inkomstbeskattningen inte har ett fast driftställe i Finland. Samfundet behöver inte ge redogörelsen om Skatteförvaltningen tidigare meddelat samfundet ett beslut om att samfundet inte har ett fast driftställe i Finland. Trots beslutet ska samfundet likväl ge en redogörelse om dess verksamhet har ändrats,
 20. specifikation av tillgångarnas utflyttningsvärden samt uppgiften om yrkande på uppskov med betalningen av den skatt som följer av utflyttningsbeskattningen,
 21. redogörelse för gränsöverskridande hybridarrangemang.

Den skattskyldige ska förvara i sex år räknat från skatteårets utgång den kalkyl av intäkterna och kostnaderna som motsvarar den i 1 mom. avsedda uträkningen av inkomstskatt och den kalkyl av tillgångarna och skulderna som motsvarar den i 1 mom. avsedda uträkningen av förmögenhet. Intäkts- och kostnadsposterna i uträkningen av inkomstskatt samt förmögenhets- och skuldposterna i uträkningen av förmögenhet ska grunda sig på verifikationer enligt bokföringslagen. Man ska utan svårighet kunna konstatera sambandet mellan posterna i uträkningen av inkomstskatt och i uträkningen av förmögenhet och verifikationerna enligt bokföringslagen.

17 §

Skyldighet för Koncernskattecentralens kunder att lämna uppgifter

Ett samfund ska till Koncernskattecentralen lämna in en anmälan när

 1. samfundet inleder sådan verksamhet som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008) eller i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) eller ett utländskt bolag inleder motsvarande verksamhet med ett fast driftställe i Finland;
 2. samfundet inleder sådan verksamhet som avses i kreditinstitutslagen (610/2014) eller ett utländskt bolag inleder motsvarande verksamhet med ett fast driftställe i Finland;
 3. samfundet blir i 8 a § i inkomstskattelagen avsett europabolag eller europeisk kooperativ förening; eller
 4. samfundet blir ett bolag vars värdepapper är föremål för offentlig handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012).

Ett moderbolag av en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen ska likaså lämna in en anmälan till Koncernskattecentralen när

 1. till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag;
 2. ett samfund eller ett bolag upphör att höra till koncernen;
 3. koncernen genomgår en omstrukturering enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet; eller
 4. ett samfund eller bolag som hör till en koncern blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan ska lämnas till Koncernskattecentralen inom en månad från den dag då samfundet beviljats koncession för verksamheten, dess aktie eller andel har blivit föremål för offentlig handel, samfundet eller bolaget eller företagsarrangemanget har registrerats, köpet eller rättshandlingen har ägt rum eller då någon annan ovan avsedd ändring har skett.

I anmälan ska lämnas uppgifter om objektsamfundet eller -bolaget samt om dess företags- och organisationsnummer och hemort.

18 §

Deklarationsskyldighet för tonnageskattskyldig

Ett bolag som är tonnageskattskyldigt ska lämna till Skatteförvaltningen följande uppgifter:

 1. varje fartygs namn, IMO-nummer eller signalbokstäver, nationalitet och uppgift om i vilket fartygsregister fartyget finns infört, fartygets brutto- och nettodräktighet, uppgift om platsen för fartygets strategiska och kommersiella ledning, uppgifter om användningen av fartyget i internationell sjöfart under skatteåret samt uppgift om huruvida fartyget finns infört i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart samt hyresavtalets typ om ett uthyrt fartyg, avtalets start- och slutdatum;
 2. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som används av bolaget självt i trafik;
 3. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som bolaget har hyrt ut med besättning;
 4. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in utan besättning på bareboat-villkor;
 5. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in med besättning;
 6. den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in utan besättning;

Bolaget ska ge en utredning om sådana sociala avgifter som avses i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport och för vilka lättnad inte beviljats enligt 11 och 12 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport. Sådana avgifter är

 1. arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, med undantag för sjukförsäkringsavgiften för en begränsat skattskyldig sjöman,
 2. arbetsgivarandel av arbetslöshetsförsäkringspremien,
 3. arbetsgivarandel av grupplivförsäkringen,
 4. arbetsgivarandel av premien för frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkring för fritiden,
 5. sjömannens andel av lagstadgade pensionsförsäkringspremier,
 6. sjömannens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien, och
 7. serviceavgift.

Bolaget ska ge en utredning av sjömäns resekostnader som under skatteåret ersatts av statsmedel enligt lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013).

Bolaget ska lämna redogörelse om avdrag av den i 15 a § 2, 3 och 4 mom. i tonnageskattelagen avsedda återanskaffningsreserven för tonnagebeskattad verksamhet från anskaffningsutgifterna för de anläggningstillgångar som anskaffats under skatteåret samt om det i de nämnda lagrummen avsedda belopp som lämnats oanvända vid skatteårets utgång.

Bolaget ska ge en uträkning av sitt resultat enligt 36 § i tonnageskattelagen på en blankett för uppföljning av en tonnageskattskyldigs stöd.

Dessutom ska bolaget för sitt första skatteår av tonnageskatteperioden lämna följande uppgifter:

 1. utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet och utgiftsrest av inkomstbeskattad verksamhet i sådana fall som avses i 13 § i tonnageskattelagen (476/2002) och beräknad på det sätt som avses i det nämnda lagrummet,
 2. det sannolika överlåtelsepriset för sådana anläggningstillgångar som enligt 12 § i tonnageskattelagen är anläggningstillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet och som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,
 3. oanvända förluster som hänför sig till den tonnagebeskattade och den inkomstbeskattade verksamheten i början av tonnageskatteperioden.

4 kap.

Uppgifter som ska ingå i skattedeklarationen för övriga skattskyldiga

19 §

Deklarationsskyldighet i fråga om uthyrningsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av uthyrningsverksamhet och som enligt lag inte är bokföringsskyldig, ska till skatteverket lämna erforderliga uppgifter om hyrestagarna samt specificerad utredning om de hyror som under skatteåret har uppburits hos dem. Avdrag från hyresinkomsterna bör specificeras separat för varje hyresobjekt.

20 §

Deklarationsskyldighet för delägare i utländska bassamfund

En skattskyldig som är en sådan delägare eller förmånstagare som avses i 4 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994) ska till sin skattedeklaration foga följande uppgifter och utredningar:

 1. en specificerad förteckning över direkta och utländska indirekta ägarandelar i utländska bassamfund;
 2. en utredning över ställning som förmånstagare i ett utländskt bassamfund;
 3. en tillräcklig och tillförlitlig utredning över andra uppgifter som behövs för beräkning av inkomst som beskattas enligt nämnda lag samt över vinstutdelning från bassamfund, räkenskapsperiodens förlust och de i den nämnda lagens 6 § angivna skatter som samfundet har betalat.

Om ett utländskt bassamfund är ett sådant dotterföretag för en skattskyldig som avses i 1 kap. 6 § eller ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen, ska den skattskyldige till sin skattedeklaration foga en till riktigheten styrkt kopia av resultat- och balansräkningarna för det utländska samfundets räkenskapsperiod liksom även av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod eller av motsvarande bokslutshandlingar. Av en handling på främmande språk ska dessutom på anmodan lämnas en finsk- eller svenskspråkig översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller någon annan kompetent person.

I andra fall än det som avses i 2 mom. ska den skattskyldige lämna de i 2 mom. avsedda handlingarna på uppmaning, om inte den skattskyldige på sannolika grunder visar det vara omöjligt att skaffa en handling.

5 kap.

Övriga uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration

21 §

Uppgifter i anslutning till en ändring i verksamhetsformen

En i 24 § 5 mom. i inkomstskattelagen avsedd skattskyldig eller sammanslutning som föregick ett aktiebolag ska lämna en resultaträkning eller uppgifter om resultaträkningen över det senaste skatteåret och om balansräkningen för tidpunkten för skatteårets utgång. Aktiebolaget ska lämna uppgifterna om resultaträkningen för det skatteår som börjar när verksamhetsformen ändras. Ett aktiebolag på vilket tillämpas 24 § 2 mom. i inkomstskattelagen gällande maximalt avskrivningsbelopp ska avge en utredning av vilken framgår att avskrivningarna överensstämmer med det nämnda lagrummet.

22 §

Uppgifter om fusion och fission

Efter en fusion av samfund eller sammanslutningar eller en fission av ett samfund ska det övertagande samfundet eller den övertagande sammanslutningen ge en utredning om

 1. de utgifter hos det överlåtande samfundet eller den överlåtande sammanslutningen som vid en fusion eller fission av samfund eller en fusion av sammanslutningar ska avdras från det övertagande samfundets eller den övertagande sammanslutningens inkomster och andra i beskattningen avdragsgilla poster samt hanteringen av fusionsdifferensen i bokföringen;
 2. de uppgifter som avses i 123 § i inkomstskattelagen om det vid en fusion eller fission av samfund yrkas att det överlåtande samfundets förluster ska avdras från det övertagande samfundets inkomster; samt
 3. de uppgifter som avses i 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

23 §

Uppgifter om ändring av räkenskapsperioden

En bokföringsskyldig som ändrar tidpunkten för räkenskapsperiodens slut, ska meddela Skatteförvaltningen om detta. Om tidpunkten för räkenskapsperiodens utgång förläggs till en senare tidpunkt, ska meddelandet lämnas in två månad före den dag då räkenskapsperioden skulle ha upphört. Om tidpunkten för räkenskapsperiodens utgång förläggs till en tidigare tidpunkt, ska meddelandet lämnas in två månad före den dag då räkenskapsperioden upphör. Om beslutet om ändring av räkenskapsperioden har fattats efter den tidpunkt för meddelande som bestäms enligt det ovansagda ska meddelandet göras genast när beslutet om ändring av räkenskapsperioden har fattats.

Till meddelandet ska fogas utredning om de åtgärder som genomförandet av ändringen förutsätter, såsom ändring av stadgarna eller bolagsordningen, utverkande av behörig myndighets godkännande för ändringen av stadgarna eller bolagsordningen samt införande av ändringen i registret. Om utredningar inte kan fogas till meddelandet ska de tillställas Skatteförvaltningen inom en månad efter att meddelandet till Skatteförvaltningen gjordes.

Om ändring av räkenskapsperioden skall anmälas till Skatteförvaltningen med den Y-blankett som är avsedd för respektive företagsform.

24 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020. Bestämmelserna i beslutet tillämpas första gången på skattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2019. Bestämmelserna om samfund och samfällda förmåners skattedeklarationer tillämpas dock först på skattedeklarationer som lämnas in för skatteåret 2020.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration (1261/2018) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 11 och 16 § i Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration (361/2019) som dock ännu för skatteåret 2019 tillämpas på samfunds och samfällda förmåners skattedeklarationer.

Helsingfors den 18 december 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunning Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2019