Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen beslut om ändring av 11 och 16 § i Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration

Har getts
22.3.2019
Diarienummer
VH/1010/00.01.00/2019
Giltighet
1.4.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen ändrar 11 § 1 mom. 13 punkten och 16 § 1 mom. 9 punkten och 3 mom. 17 punkten i sitt beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration enligt följande:

11 §

Uppgifter som ska ingå i skattedeklaration för samfund och samfällda förmåner

Aktiebolag och andelslag, förutom bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag som avses i 12 § samt delvis skattefria samfund som avses i 15 §, sparbanker samt ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar ska ange följande uppgifter och utredningar i sin skattedeklaration eller i dess bilagor:


13) kostnader som är avdragbara vid beskattningen av näringsverksamhet specificerade enligt den uträkning av inkomstskatt för räkenskapsperioden som finns på skattedeklarationsblanketten; dessutom ska det i bokföringen kostnadsförda beloppet uppges för avskrivningar inom näringsverksamheten, värdenedgång av anläggningstillgångar, representationskostnader, donationer, överlåtelseförluster och upplösningsförluster från aktier som utgör anläggningstillgångar, förluster och slutgiltiga värdenedgångar av andra finansieringstillgångar samt ökning i reserver; för icke-avdragsgilla kostnader, koncernstöd som avses i 16 § 1 moment 7 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och värdenedgång av fordringar uppges det belopp som har kostnadsförts i bokföringen;


16 §

Utländska samfunds deklarationsskyldighet

Utländska samfund ska i sin skattedeklaration eller i dess bilagor lämna följande uppgifter och utredningar:


9) kostnader som är avdragbara i beskattningen av förvärvskällan för näringsverksamhet, övrig verksamhet och jordbruk specificerade enligt den uträkning om inkomstskatt för räkenskapsperioden som finns på skattedeklarationsblanketten; dessutom ska man ange det i bokföringen kostnadsförda beloppet av avskrivningar i näringsverksamheten, nedskrivningar på anläggningstillgångar, representationskostnader, donationer, överlåtelseförluster och upplösningsförluster från aktier som utgör anläggningstillgångar, räntekostnader som betalats till huvudrörelsen, slutliga förluster och värdenedgångar av övriga finansieringstillgångar samt ökning av reserver; för icke-avdragbara kostnader, koncernstöd och värdenedgång på fordringar enligt 16 § 1 mom. 7 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet anges det belopp som har bokförts som kostnad,


17) uppgifterna för beräkning av de räntor som enligt 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte är avdragbara, om nettoränteutgifterna överskrider 500 000 euro;


Beslutet träder i kraft den 1 april 2019. Bestämmelserna i beslutet tillämpas på skattedeklarationer som samfund och samfällda förmåner lämnar in för skatteåret 2019.

Helsingfors den 22 mars 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Skattedirektör Pauli Kinnunen

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2019