Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2018

Har getts
15.11.2019
Diarienummer
VH/5177/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 4 mom. i apoteksskattelagen (770/2016) fastställt:

1 §

Medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2018 är 3 700 000 euro, i vilket omsättningen för filialapoteken inte har räknats in.

Vid beräkningen av apoteksskatt för skatteåret 2019 görs inte något avdrag för filialapotek, om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och filialapotekets omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2018, med andra ord minst 1 850 000 euro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 15 november 2019.

vid förhinder för generaldirektören
strategidirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2019