Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2016

Har getts
4.10.2017
Diarienummer
A178/200/2017
Giltighet
10.10.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 4 mom. i apoteksskattelagen (770/2016) fastställt:

1 §

Medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2016 är 3 500 000 euro, i vilket omsättningen för filialapoteken inte har räknats in.

Vid beräkningen av apoteksskatt för skatteåret 2017 görs inte något avdrag för filialapotek, om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och filialapotekets omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2016, med andra ord minst 1 750 000 euro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 10.10.2017.

Om beskattningen för skatteåret 2017 slutförs före beslutets ikraftträdande betraktas som medelvärdet för de privata apotekens omsättning för 2016, exklusive omsättningen för filialapoteken, det medelvärde på 3 400 000 euro som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har fastställt som omsättningens medelvärde för år 2015.

Helsingfors den 4 oktober 2017.

vid förhinder för generaldirektören
överdirektör Arto Pirinen

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2017