Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter

Har getts
16.10.2019
Diarienummer
VH/ 2807/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 8 mom., 8 § 1 mom. och 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder i lag 520/2010, med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och med stöd av 16 § 1 mom. i fastighetsskattelagen (654/1992) sådant det lyder i lag 253/2012, beslutat:

I kap

Lämnande av skattedeklaration

1 §

Deklarationssätt

Aktiebolag, andelslag, bostads- och fastighetsbolag, bostadsandelslag, föreningar, stiftelser, delvis skattefria samfund, samfällda förmåner och begränsat skattskyldiga dödsbon ska lämna en elektronisk skattedeklaration. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att skattedeklarationen lämnas i pappersform.

Näringssammanslutningars skattedeklaration, jordbruksidkares skattedeklaration för jordbruk, skogsbruksidkares skattedeklaration för skogsbruk och rörelseidkares eller yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet kan lämnas elektroniskt.

Fysiska personer som har fått en förhandsifylld skattedeklaration kan komplettera eller korrigera uppgifterna elektroniskt.

2 §

Skattedeklaration som lämnas per post

Om den skattskyldiges skattedeklaration eller uppgifterna som saknas eller behöver korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen lämnas på pappersblanketter som Skatteförvaltningen har fastställt, ska blanketterna postas till adressen som har antecknats i skattedeklarationen eller lämnas till någon av Skatteförvaltningens enheter.

Inhemska och utländska samfund, samfällda förmåner och utländska dödsbon kan av särskilda skäl posta skattedeklarationen till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundsblanketter, PB 200, 00052 SKATT, Finland eller lämna den till någon av Skatteförvaltningens enheter.

Skattedeklarationen för tonnageskattepliktig verksamhet ska postas till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundsblanketter, PB 200, 00052 SKATT, eller lämnas till någon av Skatteförvaltningens enheter.

3 §

Att underteckna skattedeklarationen

Skattedeklarationen ska undertecknas. Personer som är bosatta utomlands och utländska samfund ska i sin skattedeklaration anteckna namn och adress för sitt ombud i Finland.

Skattedeklarationer och andra handlingar som lämnas elektroniskt till skattemyndigheten uppfyller kraven för underskrift om de har certifierats på ett sådant sätt som Skatteförvaltningen har förordnat med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

Tidsfrist för skattedeklarationen

4 §

Skattedeklaration för fysiska personer och dödsbon

Uteblivna och korrigerade uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska för varje skatteår lämnas senast den 5, 12 eller 19 maj följande år, beroende på vad som har antecknats på den skattskyldiges förhandsifyllda skattedeklaration.

Om den skattskyldige inte har fått någon förhandsifylld skattedeklaration ska denne för varje skatteår lämna en skattedeklaration senast den 19 maj följande år.

Skattskyldiga som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska dock lämna kompletteringar och korrigeringar till den förhandsifyllda skattedeklarationen senast vid den tidpunkt som anges i 5–6 §.

Begränsat skattskyldiga ska lämna alla sina inkomstskattedeklarationer senast den 19 maj året efter skatteåret.

5 §

Skattedeklaration för jordbruksidkare

Skattskyldiga som idkar jordbruk ska lämna skattedeklarationen för jordbruk och uppgifterna som fattas eller måste korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 2 april året efter skatteåret.

6 §

Skattedeklaration för rörelseidkare och yrkesutövare

Skattskyldiga som bedriver rörelse eller utövar yrke ska lämna sin skattedeklaration för näringsverksamhet och uppgifterna som fattas eller måste korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen senast den 2 april året efter skatteåret.

7 §

Skattedeklaration för skogsbruk och skattedeklaration för mervärdesskatt på skogsbruk

Inkomstskattedeklarationen för skogsbruk ska lämnas senast den 2 mars året efter skatteåret.

Om den skattskyldige eller den skattskyldiges make idkar jordbruk, rörelse eller yrke och den sista inlämningsdagen för dennes skattedeklaration för jordbruk eller näringsverksamhet är den 2 april året efter skatteåret, ska även inkomstskattedeklarationen för skogsbruk lämnas senast på ovannämnda datum.

Begränsat skattskyldiga ska lämna sin inkomstskattedeklaration för skogsbruk senast den 19 maj året efter skatteåret.

Fysiska personer, dödsbon eller beskattningssammanslutningar som bedriver skogsbruk och har kalenderåret som skatteperiod i mervärdesbeskattningen och som inte bedriver någon annan mervärdesskattepliktig verksamhet behöver inte lämna en deklaration för mervärdesskatt för sådan tid då inga uppgifter om skatt finns, om Skatteförvaltningen inte separat ber om detta.

8 §

Undantag som gäller makars tidsfrist för skattedeklaration

Skattskyldiga som omfattas av bestämmelserna om makar i 7 § i inkomstskattelagen ska lämna in skattedeklarationen eller uppgifterna som saknas eller behöver korrigeras i den förhandsifyllda skattedeklarationen inom samma utsatta tid. Om makarnas tidsfrister enligt 4–7 § löper ut vid olika tidpunkter ska makarna lämna skattedeklarationen eller uppgifterna som saknades eller som har korrigerats i den förhandsifyllda skattedeklarationen enligt den tidigare tidsfristen.

Makarnas tidsfrist för skattedeklaration bestäms enligt 1 mom., förutsatt att det inte anges något annat på den skattskyldiges skattedeklarationsblankett.

9 §

Skattedeklaration för beskattningssammanslutning

En beskattningssammanslutning ska för varje skatteår lämna en skattedeklaration senast den 2 mars året efter skatteåret.

10 §

Skattedeklaration för näringssammanslutning

Näringssammanslutningar ska för varje skatteår lämna en skattedeklaration senast den 2 april året efter skatteåret.

11 §

Skattedeklaration för samfund och samfällda förmåner

Samfund och samfällda förmåner ska lämna en skattedeklaration inom fyra månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden går ut. Utländska dödsbon ska lämna en skattedeklaration för varje skatteår före utgången av april året efter skatteåret.

Tidpunkten då skattedeklarationen kommit in

12 §

Tidpunkt då en elektronisk skattedeklaration har kommit in

En skattedeklaration som har kommit in elektroniskt anses ha lämnats vid rätt tidpunkt om den har kommit in till en förmedlare av deklarationstjänster inom den utsatta tid som anges i detta beslut och förmedlaren har gett avsändaren en elektronisk bekräftelse på att deklarationen har tagits emot.

II kap.

Lämnande av fastighetsuppgifter

13 §

Deklarationssätt

Samfund och samfällda förmåner ska lämna uppgifterna som avses i 16 § i fastighetsskattelagen elektroniskt. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att uppgifterna lämnas på papper.

Annan skattskyldig som fått ett fastighetsbeskattningsbeslut kan elektroniskt lämna uppgifter om fel och brister i de uppgifter enligt 16 § i fastighetsskattelagen som utgör grunden för fastighetsbeskattningen. Uppgifterna om fel och brister som utgör grunden för fastighetsbeskattningen i enlighet med 16 § i fastighetsskattelagen kan också lämnas på papper med blanketter som Skatteförvaltningen har fastställt. Fastighetsskattedeklarationen postas till den adress på Skatteförvaltningen som står på den skattskyldiges deklaration eller till någon annan av Skatteförvaltningens enheter.

Om den skattskyldige inte har fått ett fastighetsbeskattningsbeslut men i början av kalenderåret äger en fastighet som avses i 2 § i fastighetsskattelagen, kan denne lämna fastighetsskattedeklarationen elektroniskt eller posta sin deklaration på papper till den adress för Skatteförvaltningen som står på deklarationen eller lämna den till någon av Skatteförvaltningens enheter.

14 §

Lämnande av fastighetsuppgifter för fastighetsbeskattningen

Samfund och samfällda förmåner ska för fastighetsbeskattningen senast den 30 april lämna en deklaration om de fel och brister i uppgifterna i enlighet med 16 § i fastighetsskattelagen som utgör grunden för fastighetsbeskattningen.

Andra skattskyldiga lämnar den ovan nämnda deklarationen den 5 maj.

En skattskyldig som inte har fått ett fastighetsbeskattningsbeslut men som i början av kalenderåret äger en fastighet som avses i 2 § i fastighetsskattelagen ska lämna en fastighetsskattedeklaration senast på de dagar som anges i 1 och 2 mom. på det sätt som anges i 13 § 3 mom.

Om makar äger en fastighet tillsammans räcker det med en gemensam deklaration.                

15 §

Ankomsttiden för en deklaration av fastighetsuppgifter som lämnats elektroniskt eller per post 

En fastighetsskattedeklaration som har ankommit elektroniskt anses ha lämnats vid rätt tidpunkt om den har ankommit till en förmedlare av deklarationstjänster inom den utsatta tid som anges i detta beslut och förmedlaren har gett avsändaren en elektronisk bekräftelse på att deklarationen har tagits emot.

16 §

Att underteckna en deklaration av fastighetsuppgifter

Fastighetsskattedeklarationen ska undertecknas. Personer som är bosatta utomlands och utländska samfund ska i sin fastighetsskattedeklaration anteckna namn och adress för sitt ombud i Finland.

Skattedeklarationer och andra handlingar som lämnas elektroniskt till skattemyndigheten uppfyller kraven för underskrift om de har certifierats på ett sådant sätt som Skatteförvaltningen har förordnat med stöd av 93 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

17 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

Med detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (231/2018).

Bestämmelserna i beslutet tillämpas första gången på skattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2019. Bestämmelserna om deklaration för fastighetsuppgifter i 2 kapitlet tillämpas på alla skattskyldiga vid fastighetsbeskattningen för 2020 som verkställs enligt de fastighetsuppgifter som gäller vid utgången av kalenderåret 2019.


Helsingfors den 16 september 2019

 

generaldirektör Markku Heikura

skattedirektör Pauli Kinnunen

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2019