Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid

Har getts
2.3.2010
Giltighet
2.3.2010-3.1.2016

Given i Helsingfors den 2 mars 2010


Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § i skattekontolagen (604/2009) och 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 255/2008, bestämt:

1 §

Tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på beräkningen av ränta på skatter och avgifter som Skatteförvaltningen uppbär.

2 §

Beräkning av räntetid för återbäringsränta, skattetillägg och förseningsränta

Vid beräkningen av räntetid för återbäringsränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd samt skattetillägg och förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta anses en hel månad omfatta 30 dagar och ett helt år 360 dagar.

Beräkning av räntetid för krediteringsränta och dröjsmålsränta på ett skattekonto

Krediteringsränta och dröjsmålsränta på ett skattekonto beräknas för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 3 mars 2010. Med denna föreskrif upphävs Skattestyrelsens föreskrift av den 20 oktober 2005 om beräkning av räntetid (1240/513/2005).

Helsingfors den 2 mars 2010


Vid förhinder för generaldirektör
Överdirektör Maija-Leena Rautanen

Överinspektör Sirpa Aarniolehto-KotilainenSidan har senast uppdaterats 3.3.2010