Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Har getts
15.12.2023
Diarienummer
VH/7218/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 40 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 51/2017, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen tar ut.

2 §

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta som avses i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §

Krediteringsränta

Krediteringsränta som avses i 37 § i lagen om skatteuppbörd beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid (3/2021).

 

Helsingfors den15 december 2023

 

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2023