Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Har getts
7.5.2020
Diarienummer
VH/3024/00.01.00/2020
Giltighet
7.5.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 40 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 51/2017, bestämt:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen tar ut, med undantag av de skatter som avses i punktskattelagen (182/2010) och bilskattelagen (1482/1994).

2 §

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta som avses i 5 a § samt dröjsmålsränta som avses i 5 e § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §

Krediteringsränta

Krediteringsränta som avses i 37 § i lagen om skatteuppbörd beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 7 maj 2020.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid (1011/2019).

Helsingfors den 7 maj 2020

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 7.5.2020