Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid

Har getts
4.1.2016
Diarienummer
A5/200/2016
Giltighet
4.1.2016 - 31.12.2016

Given i Helsingfors den 4 januari 2016


Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § i skattekontolagen (604/2009) och 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005), sådan den lyder i lag 240/2008, samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 255/2008, bestämt:

1 §

Tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på beräkningen av ränta på skatter och avgifter som Skatteförvaltningen uppbär.

2 §

Beräkning av räntetid för återbäringsränta, skattetillägg och förseningsränta

Vid beräkningen av räntetid för återbäringsränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd samt skattetillägg och förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta anses en hel månad omfatta 30 dagar och ett helt år 360 dagar. För arvs- och gåvoskattens del räknas räntetiden dock till skillnad från det ovan nämnda för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

Beräkning av räntetid för krediteringsränta och dröjsmålsränta på ett skattekonto

Krediteringsränta och dröjsmålsränta på ett skattekonto beräknas för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 4 januari 2016. Med denna föreskrift upphävs Skatteförvaltningens föreskrift av den 2 mars 2010 om beräkning av räntetid (216/519/2010).

Helsingfors den 4 januari 2016

Vid förhinder för generaldirektör
Strategidirektör Arto Pirinen

Överinspektör Kimmo TossavainenSidan har senast uppdaterats 4.1.2016