Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Har getts
7.1.2021
Diarienummer
VH/7614/00.01.00/2020
Giltighet
1.2.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 40 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) samt  12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 51/2017, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen tar ut.

2 §

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta som avses i 5 a § samt dröjsmålsränta som avses i den tillfälliga 5 e § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §

Krediteringsränta

Krediteringsränta som avses i 37 § i lagen om skatteuppbörd beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2021.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid (310/2020).

 

Helsingfors den 7 januari 2021

 

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 7.1.2021