Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Har getts
7.12.2016
Diarienummer
A193/200/2016
Giltighet
- 31.10.2017

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 787/2016, bestämt:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen bär upp, med undantag av de skatter som avses i punktskattelagen (182/2010) och bilskattelagen (1482/1994).  

2 §

Beräkning av räntetid för ränta som betalas på återbäring samt för skattetillägg och förseningsränta

Vid beräkningen av räntetiden för annan ränta som betalas på återbäring än krediteringsränta som avses i 12 § i lagen om skatteuppbörd samt för skattetillägg och förseningsränta som avses i lagen om skattetillägg och förseningsränta anses en månad omfatta 30 dagar och ett år 360 dagar. För arvs- och gåvoskattens del räknas räntetiden dock till skillnad från det ovan nämnda för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §

Beräkning av räntetid för krediteringsränta och dröjsmålsränta

Krediteringsränta enligt 12 § i lagen om skatteuppbörd och dröjsmålsränta enligt 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid (1/2016).

Helsingfors den 7 december 2016
 

generaldirektör  Pekka Ruuhonen

överinspektör Markus Kautto

 

 

 Sidan har senast uppdaterats 8.12.2016