Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Har getts
15.10.2019
Diarienummer
VH/3647/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - 6.5.2020

Skatteförvaltningen har med stöd av 40 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) samt  12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 51/2017, bestämt:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen tar ut, med undantag av de skatter som avses i punktskattelagen (182/2010) och bilskattelagen (1482/1994).

2 §

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta som avses i 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §

Krediteringsränta

Krediteringsränta som avses i 37 § i lagen om skatteuppbörd beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §

Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid (711/2017).

För tiden innan beslutet träder i kraft beräknas förseningsränta och skattetillägg enligt de föreskrifter som gällde när beslutet trädde i kraft.

Beslutets 3 § tillämpas första gången på den krediteringsränta som betalas på fastighetsskatt som återbärs för skatteåret 2020 och den krediteringsränta som betalas på överlåtelseskatt som återbärs när överlåtelsen har skett den 1 november 2019 eller därefter. Beslutets 3 § tillämpas dessutom från och med 1.11.2019 på den ränta som betalas på belopp som återbärs till följd av en rättelse som avses i 11 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) och på den ränta som betalas på återbäring av skatt som omfattas av den särskilda ordningen enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen (1501/1993). På återbäringsräntor som betalas för tiden före beslutets ikraftträdande tillämpas de föreskrifter som gällde när beslutet trädde i kraft.

Helsingfors den 15 oktober 2019

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2019