Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Har getts
27.10.2017
Diarienummer
A174/200/2017
Giltighet
1.11.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), av dem 12 § sådan den lyder i lag 51/2017, bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen tar ut, med undantag av de skatter som avses i punktskattelagen (182/2010) och bilskattelagen (1482/1994).

2 §
Skattetillägg och förseningsränta

Vid beräkning av räntetiden för skattetillägg och förseningsränta som avses i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) anses en månad ha 30 dagar och ett år 360 dagar.

3 §
Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta som avses i 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §
Ränta vid betalning av återbäring

Ränta vid betalning av återbäring som avses i 32 § i lagen om skatteuppbörd och krediteringsränta som avses i 12 § i lagen om skatteuppbörd beräknas för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

Räntetiden för följande återbäringar beräknas dock så att en månad anses ha 30 dagar och ett år 360 dagar:

  1. återbäring av fastighetsskatt,
  2. återbäring av överlåtelseskatt,
  3. sådan återbäring av mervärdesskatt på vilken särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen (1501/1993) tillämpas,
  4. återbäring som avses i 4 kap. 11 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006).

5 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Beslutet tillämpas för första gången i fråga om samfund och samfällda förmåner på räntor vid beskattningen som verkställs för skatteåret 2017 enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). I fråga om andra skattskyldiga tillämpas beslutet för första gången på räntor vid beskattningen som verkställs för skatteåret 2018 enligt lagen om beskattningsförfarande. På räntorna vid beskattningen av tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som varit i kraft när beslutet trädde i kraft.

Beslutets 4 § 1 mom. tillämpas, i fråga om samfund eller samfällda förmåner som fått inkomst, för första gången på ränta som beräknas på källskatt som återbärs för år 2017, med undantag för källskatt på ränta, dividend eller royalty. I fråga om andra skattskyldiga som fått inkomst tillämpas 4 § 1 mom. för första gången på ränta som beräknas på källskatt som återbärs för år 2018, med undantag för källskatt på ränta, dividend eller royalty.

Beslutet tillämpas på dröjsmålspåföljder för skatt som betalas på införsel av en vara med stöd av 86 b § i mervärdesskattelagen och på ränta vid betalning av återbäring, från och med 1.1.2018.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid (1097/2016).

Helsingfors den 27 oktober 2017


vid förhinder för generaldirektören överdirektör Arto Pirinen

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2017