Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som importeras från länder utanför unionen

Har getts
21.12.2016
Diarienummer
A203/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 1 mom. i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004), sådan den lyder i lag 1191/2016, bestämt:

1 §

Produkter som hör till varukoderna 27.07, 27.09 och 27.10 i tulltariffen ska när de importeras till eller transporteras via Finland från länder utanför unionen anmälas till Skatteförvaltningen för uppbörd av oljeskyddsavgift. Anmälningsskyldig är den som antingen själv eller genom sitt ombud uppgör den första tulldeklarationen av oljeprodukterna när dessa anlänt till Finland.

2 §

Anmälan ska lämnas in på en blankett som uppgjorts för ändamålet (anmälan om oljeskyddsavgift). Anmälan ska lämnas till Skatteförvaltningen på adressen Skatteförvaltningen/punktbeskattning, PB 20, 00052 Skatt eller elektroniskt i Skatteförvaltningens punktskattetjänst.

3 §

I fråga om betalningsförfarande, anmälningsskyldighet, fastställande, betalning och debitering gäller vad som föreskrivs i punktskattelagen (182/2010) om en registrerad mottagare.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

 

Helsingfors den 21 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig Päivi TaipalusSidan har senast uppdaterats 22.12.2016