Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som importeras från länder utanför unionen

Har getts
24.3.2017
Diarienummer
A68/200/2017
Giltighet
24.3.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 1 mom. i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004), sådan den lyder i lag 1191/2016, bestämt:

1 §

Produkter som hör till varukoderna 27.07, 27.09 och 27.10 i tulltariffen ska när de importeras till eller transporteras via Finland från länder utanför unionen anmälas till Skatteförvaltningen för uppbörd av oljeskyddsavgift. Anmälningsskyldig är den som antingen själv eller genom sitt ombud lämnar den första tulldeklarationen av oljeprodukterna när dessa anlänt till Finland. Vid återexport av oljeprodukter som anlänt till Finland är anmälningsskyldig den som lämnar återexportdeklarationen, utförseldeklarationen eller anmälan om återexport.

2 §

Anmälan ska lämnas in på en blankett som uppgjorts för ändamålet (anmälan om oljeskyddsavgift). Anmälan ska lämnas till Skatteförvaltningen på adressen Skatteförvaltningen/punktbeskattning, PB 20, 00052 Skatt eller elektroniskt i Skatteförvaltningens punktskattetjänst.

3 §

I fråga om betalningsförfarande, anmälningsskyldighet, fastställande, betalning och debitering gäller vad som föreskrivs i punktskattelagen (182/2010) om en registrerad mottagare.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 24 mars 2017. Med denna beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut av den 21 december 2016 om uppbörd av oljeskyddsavgift för olja som importeras från länder utanför unionen (1369/2016).

 

Helsingfors den 24 mars 2017


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Soili SinisaloSidan har senast uppdaterats 31.3.2017