Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
15.12.2021
Diarienummer
VH/5872/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har genom sitt beslut av den 26 januari 2022 fogat i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1120/2021) ett nytt 2 moment till 4 §.

Skatteförvaltningen har med stöd av 43 § 4 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §

Betalningsarrangemang

I syfte att skatter ska flyta in kan Skatteförvaltningen vidta betalningsarrangemang med en skattskyldig vars betalningsförmåga har försämrats tillfälligt, i stället för att skicka skatterna för indrivning genom utsökning eller vidta andra indrivningsåtgärder.  Betalningsarrangemang kan vidtas i fråga om skatter som uppbärs av Skatteförvaltningen. 

Vid vidtagandet av betalningsarrangemang bereder och skickar Skatteförvaltningen till den skattskyldige en betalningstidtabell, i enlighet med vilken skatterna ska betalas som jämna rater som fastställts i betalningsarrangemanget.

Som en del av betalningsarrangemanget eller innan betalningsarrangemanget vidtas kan Skatteförvaltningen kräva att en förhandsbetalning betalas för att säkerställa att skatterna flyter in.

Det som i detta beslut bestäms om den skattskyldige tillämpas också på förmedlare som avses i 133 s § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993).

2 §

Hinder för betalningsarrangemang

Betalningsarrangemang vidtas inte om den skattskyldige har skatter som ska drivas in genom utsökning eller skatteskulder som grundar sig på skatteansvar eller Skatteförvaltningens andra fordringar eller om den skattskyldige fortfarande har obetalda skatter som ingått i ett tidigare betalningsarrangemang eller om den skattskyldige har försummat deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.

Betalningsarrangemang vidtas inte heller om det för den skattskyldige finns i kraft ett betalningsprogram, i enlighet med lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller lagen om företagssanering (47/1993), i vilket skatter som Skatteförvaltningen ska driva in ingår.

Dessutom kan Skatteförvaltningen låta bli att vidta betalningsarrangemang om beviljandet av förlängd betalningstid av annan orsak inte är ändamålsenligt för att skatter ska flyta in.

3 §

Säkerhet

Betalningsarrangemang ingås vanligen utan säkerhet, men Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ställs för att trygga betalningen av de skatter som omfattas av betalningsarrangemanget.

4 §

Betalningstid

Maximitiden för betalningsarrangemang utan säkerhet är två år. Om det för betalningsarrangemanget har ställts en säkerhet kan betalningstiden vara längre. Betalningstiden ska dock fastställas så att betalningsarrangemangets giltighetstid går ut minst sex månader innan skatterna i betalningsarrangemanget preskriberas.

(I 4 § har ett nytt 2 mom. lagts till)

5 §

Ränta

Lagstadgade dröjsmåls- och förseningsräntor tas ut för tiden för betalningsarrangemanget. Betalningsarrangemanget kan av synnerligen vägande billighetsskäl, såsom en fysisk persons helhetssituation eller tryggande av den fortsatta företagsverksamheten, också vara räntefri.

6 §

Användning av återbäringar

Betalningsarrangemanget utgör inget hinder för användning av återbäringar till betalning av skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

7 §

Förfallande av betalningsarrangemang

Betalningsarrangemanget förfaller om den skattskyldige inte erlägger betalningarna enligt betalningstidtabellen, om det för den skattskyldige uppstår en ny skatteskuld som inte ingår i betalningsarrangemanget eller om den skattskyldige försummar en deklarationsskyldighet som gäller beskattningen.

Skatteförvaltningen kan dessutom låta ett betalningsarrangemang förfalla av annat vägande skäl om inflytningen av skatter kan antas vara i fara.

Betalningsarrangemang kan förnyas endast om förfallandet av betalningsarrangemanget har orsakats av fel hos myndigheterna eller av annat mycket vägande motiverat skäl.

8 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (4/2021) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 1 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (448/2021).

Helsingfors den 15 december 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2021