Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt och samt om handlingar som skall fogas till ansökan

Har getts
30.12.2009
Diarienummer
1312/40/2009
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 2009


Skatteförvaltningen har med stöd av 151 § 3 mom. mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93) sådant det lyder i lag 1359/2009 förordnat:

1 §

Den sökande skall i sin ansökan uppge:

  1. sitt namn och sin adress, arten av affärsverksamhet som han driver, skattskyldighetsnumret i hemlandet och registeringsmyndigheten;
  2. uppgifter som behövs för betalning av återbäringen;
  3. den tidsperiod, som ansökan gäller; och beloppet I euro av mervärdesskatt vars återbäring ansöks;
  4. fakturans datum och nummer, säljaren, varans eller tjänstens art, varans eller tjänstens pris enligt fakturan, mervärdesskatten som debiterats, andel som berättigar till avdrag i procenttal samt belopp som ansöks som återbäring;
  5. för vilket ändamål varor och tjänster, för vilka återbäring ansöks, har anskaffats och
  6. huruvida den sökande har under ansökningsperioden idkat handel med varor och tjänster i Finland.

2 §

Den sökande eller ombudet skall lämna försäkran om, att uppgifterna som givits i ansökan är riktiga.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010 och genom det upphävs beslutet den 16 november 2001 1098/2001 om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan.

Helsingfors den 30 december 2009

Vid förhinder för generaldirektören,
Överdirektör Maija-Leena Rautanen

Överinspektör Iris KavoniusSidan har senast uppdaterats 27.1.2010