Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i en utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt

Har getts
1.12.2017
Diarienummer
A198/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 151 § 4 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993), sådant det lyder i lag 773/2016, bestämt:

1 §

Den sökande ska i sin ansökan uppge:

 1. sitt namn och sin adress, sitt mervärdesskattenummer eller skatteregisternummer i hemlandet, sitt telefonnummer och sin e-postadress
 2. med NACE-koder en beskrivning av affärsverksamheten
 3. IBAN- och BIC-koderna för bankkontouppgifterna
 4. den tidsperiod som ansökan gäller
 5. för vilket ändamål de varor och tjänster som återbäring ansöks för har förvärvats
 6. huruvida den sökande under ansökningsperioden har levererat varor och eller utfört tjänster i Finland

Följande uppgifter ska uppges om fakturan eller importdokumentet:

 1. fakturans eller importdokumentets datum och nummer
 2. säljarens namn och adress
 3. skattegrunden i euro
 4. det betalade mervärdesskattebeloppet i euro
 5. andel som berättigar till avdrag i procent med två decimaler
 6. belopp som ansöks som återbäring i euro
 7. säljarens mervärdesskattenummer i fakturan med Finlands prefix FI
 8. de förvärvade varornas och tjänsternas art antecknade med koderna som nämns i bilaga III i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 79/2012.

2 §

Den sökande eller ombudet ska lämna försäkran om att uppgifterna som uppges i ansökan är riktiga.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 1 december 2016

 

generaldirektör  Pekka Ruuhonen

ledande skattesakkunnig Päivi Taipalus

 Sidan har senast uppdaterats 2.12.2016