Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt

Har getts
18.11.2014
Diarienummer
A184/200/2014
Giltighet
1.12.2014–30.11.2017


Med stöd av 38 b § 2 mom. i skatteuppbördslagen, sådan den lyder i lag 882/2012, har Skatteförvaltningen bestämt:

1 §

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2016–31.12.2018, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten.  En anmälan om beslutsrätt i ärendet ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 18 november 2015.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Skatteuppbördsenheten, Enheten för styrning och utveckling, PB 325, 00052 SKATT eller per e-post till verohallinto(at)vero.fi.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2014.

 

Helsingfors den 18 november 2014.

 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 19.11.2014