Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt

Har getts
16.11.2023
Diarienummer
VH/3157/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 48 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018), beslutat:

1 §

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2025 – 31.12.2027, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten.  En anmälan om beslutsrätt ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 30 november 2024.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Beskattningsenheten, Styrningsenheten, PB 325, 00052 SKATT eller per e-post till verohallinto@vero.fi

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024.


Helsingfors den 16 november 2023

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2023