Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt

Har getts
1.11.2017
Diarienummer
A184/200/2014
Giltighet
1.12.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 51 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016), beslutat:

1 §

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2019 – 31.12.2021, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten.  En anmälan om beslutsrätt i ärendet ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 20 november 2018.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Skatteuppbördsenheten, Enheten för styrning och utveckling, PB 325, 00052 SKATT eller per e-post till verohallinto@vero.fi.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2017.

Helsingfors den 1 november 2017.

Vid förhinder för generaldirektören
Överdirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 2.11.2017