Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
2.11.2022
Diarienummer
VH/5455/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2022 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 410,02 euro per hektar.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023. Det tillämpas vid beskattningen för år 2022.

 

Helsingfors den 2 november 2022

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022