Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017

Har getts
24.11.2016
Diarienummer
A72/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2017. 

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017 (pdf)


Helsingfors den 24 november 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen


Sidan har senast uppdaterats 24.11.2016