Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2024

Har getts
22.11.2023
Diarienummer
VH/6444/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2024.

Inkomstskattesatsen för Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland är 1,10.

Inkomstskattesatsen för Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Finland är 1,00.

Den i 15 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) avsedda genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen är 7,50.

 

Helsingfors den 22 november 2023

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2023