Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2016

Har getts
24.11.2015
Diarienummer
A184/200/2015
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2016.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2016 (pdf)


Helsingfors den 24 november 2015


Vid förhinder för generaldirektören

Strategidirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Mia Keskinen


Sidan har senast uppdaterats 24.11.2015