Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2023

Har getts
24.11.2022
Diarienummer
VH/6011/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2023 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2023.

Inkomstskattesatsen för Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland är 1,10.

Inkomstskattesatsen för Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Finland är 1,00.

Den i 15 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) avsedda genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen är 7,40.

 

Helsingfors den 24 november 2022

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 25.11.2022