Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2012

Har getts
30.11.2011
Diarienummer
803/31/2011
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2012.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2012 (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2011