Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010

Har getts
24.11.2009
Diarienummer
1145/31/2009
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen den 18 december 1995 om
beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen den 13 december 2001
(1263/2001), givit följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisklutherska
kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församling som fastställts för finansåret
2010.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010 (pdf)