Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Har getts
29.10.2020
Diarienummer
VH/7025/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2020 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021. Det tillämpas vid beskattningen för år 2020.

 

Helsingfors den 29 oktober 2020

Vid förhinder för generaldirektören                                                   

strategidirektör Arto Pirinen                                          

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen