Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2007

Har getts
4.12.2006
Diarienummer
1838/32/2006
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 2006Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana som 73 § av dem lyder delvis ändrad i lagen 896/2001, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2007 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil  

43 cent per kilometer, som höjs med
- 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
-21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
- 2 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 2 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet  ransporterar hund i bilen
- 8 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del

motorbåt,
högst 50 hk 
66 cent per kilometer
motorbåt,
över 50 hk
98 cent per kilometer
snöskoter 93 cent per kilometer
motorcykel 29 cent per kilometer
moped 15 cent per kilometer
annat fordon  8 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 2 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi..

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
  euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 14,00
över 10 timmar (heldagtraktamente) 31,00
   
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
   
- med minst 2 timmar 14,00
- med mer än 6 timmar 31,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp
  euro
Afganistan 48,00
Albanien   46,00
Algeriet 56,00
Amerikas Förenta Stater 63,00
New York, Los Angeles, Washington, San Francisco 70,00
Andorra     55,00
Angola        84,00
Antiqua och Barbuda    76,00
Argentina     33,00
Armenien 59,00
Aruba  49,00
Australien 62,00
Azerbajdzjan     52,00
Azorit 45,00
Bahamas 61,00
Bahrain     56,00
Bangladesh     39,00
Barbados     55,00
Belgien 61,00
Belize     39,00
Benin     53,00
Bermuda     72,00
Bhutan     37,00
Bolivia     28,00
Bosnien-Hercsegovina    39,00
Botswana     42,00
Brasilien     49,00
Britannien 70,00
London och Edinburg 75,00
Brunei     41,00
Bulgarien    50,00
Burkina Faso     34,00
Burundi     34,00
Centralafrikanska republiken 39,00
Chile     50,00
Colombia  45,00
Cooköarna 61,00
Costa Rica     47,00
Cypern 61,00
Danmark 65,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 67,00
Djibouti     47,00
Dominica     44,00
Dominikanska republiken 53,00
Ecuador     38,00
Egypten     45,00
Elfenbenskusten 65,00
El Salvador     55,00
Eritrea     32,00
Estland 50,00
Etiopien 42,00
Fiji     45,00
Filippinerna 45,00
Frankrike 64,00
Färöarna 53,00
Förenade Arabemiraten 63,00
Gabon     56,00
Gambia     37,00
Georgien 41,00
Ghana     47,00
Grekland 62,00
Grenada     57,00
Grönland     53,00
Guadeloupe     50,00
Guatemala     37,00
Guinea     34,00
Guinea-Bissau    36,00
Guyana     36,00
Haiti     41,00
Honduras     37,00
Indien 47,00
Indonesien     45,00
Irak     59,00
Iran     35,00
Irland  64,00
Island     78,00
Israel      63,00
Italien    63,00
Jamaica 46,00
Japan  82,00
Jemen     44,00
Jordanien     67,00
Jungfruöarna (USA) 36,00
Kambodja     49,00
Kamerun     46,00
Kanada     63,00
Kanarieöarna    53,00
Kap Verde     33,00
Kazakstan     55,00
Kenya     50,00
Kina     62,00
Hongkong           72,00
Macao     66,00
Kirgizistan     40,00
Komorerna 40,00
Kongo, Republiken                   47,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 54,00
Korea, Republiken (Sydkorea) 74,00
Kosovo                          45,00
Kroatien 55,00
Kuba     52,00
Kuwait     63,00
Laos     35,00
Lesotho     42,00
Lettland 50,00
Libanon     66,00
Liberia     35,00
Libyen     53,00
Liechtenstein     69,00
Litauen     45,00
Luxemburg     63,00
Madagaskar     44,00
Madeira     50,00
Makedonien     43,00
Malawi    37,00
Maleysia 44,00
Maldiverna 48,00
Mali     46,00
Malta     58,00
Marocko     59,00
Marshallöarna 39,00
Martinique     51,00
Mauritanien     47,00
Mauritius     48,00
Mexico     58,00
Mikronesien     44,00
Mosambique 50,00
Moldavien 36,00
Monaco     62,00
Mongoliet     45,00
Montenegro 46,00
Myanmar (Burma)  48,00
Namibia     33,00
Nederländerna 62,00
Nederländska Antillerna 48,00
Nepal     32,00
Nicaragua      38,00
Niger      39,00
Nigeria     57,00
Norge     66,00
Nya Zeeland 61,00
Oman     52,00
Pakistan     45,00
Palestina                      50,00
Panama     43,00
Papua Nya Guinea     42,00
Paraquay     30,00
Peru      44,00
Polen 57,00
Portugal     61,00
Puerto Rico     40,00
Qatar     57,00
Rumänien     50,00
Ruanda     42,00
Ryssland 44,00
Moskva 72,00
Petersburg 57,00
Saint Kitts och Nevis    59,00
Saint Lucia     71,00
Saint Vincent och Grenadinerna  54,00
Salomonöarna 30,00
Samoa     38,00
San Marino     48,00
Sao Tome och Principe    49,00
Saudiarabien     57,00
Schweiz 62,00
Senegal     51,00
Seychellerna     63,00
Serbien 48,00
Sierra Leone     42,00
Singapore     63,00
Slovakien 52,00
Slovenien   50,00
Somalia     33,00
Spanien 62,00
Sri Lanka     36,00
Sudan     51,00
Surinam     30,00
Swaziland 41,00
Sverige     63,00
Sydafrika 49,00
Syyrien     52,00
Tadzikistan     46,00
Taiwan     62,00
Tanzania     39,00
Tchad 46,00
Thailand 58,00
Tjeckien 54,00
Togo     47,00
Tonga     40,00
Trinidad och Tobago    63,00
Tunisien 52,00
Turkiet   56,00
Istanbul     64,00
Turkmenistan     57,00
Tyskland 64,00
Uganda     34,00
Ukraina     65,00
Ungern      60,00
Uruguay     30,00
Uzbekistan     55,00
Vanuatu     34,00
Venezuela     54,00
Vietnam       39,00
Vitryssland 52,00
Zambia    48,00
Zimbabwe     58,00
Österrike 60,00
Östtimor 39,00
Land, som inte nämnts särskilt 40,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §..

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 7,75 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 15,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00 - 07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 6,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst..

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2007.

Helsingfors den 4 december 2006

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör   Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 7.12.2006